Staff Credits - Zootto Mahjong [Super Famicom]

Producer
Satoshi Yamato

Director
Mikihiro Ishikawa

Art Director
Yoshinori Tsuchiyama

Character Design
Noriko Kitamura

Main Program
■ Kouji Imi
■ Kazuo Yagi

Graphic Design
■ Daiya Yoshida
■ Tomohiro Jinnai
■ Akihiro Yamada
■ Hiromi Hara
■ Michiyo Hamada
■ Chikara Sugino

Planning
■ Kenshin Nii

Music Composition
■ Kenji Okuda

Sound Effects
Yuichi Ozaki

Special Thanks
Yukio Okamoto, Hiroshi Sato, Masayasu Nakata, Toshiaki Suzuki, Masaru Nishita, Keiko Izawa, Hisayo Nonomura, Tsuyoshi Endou
Azusa Imamura, Hiroshi Noma

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: Zootto Mahjong a.k.a. ZOOっと麻雀! (Super Famicom)
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License