Hide and Seek Battle Monster Tactics Credits

Production Credits

Hide and Seek Battle Monster Tactics (Game Boy Color)
a.k.a. Kakurenbo Battle Monster Tactics
©2000 Nintendo / SPIRAL

Producer

Koichi Ishihara
Takehiro Izushi Nintendo Co. Ltd.

Main Program

Takashi Abe

BIOS Program

Hiroshi Miyata

AI Program

Takayuki Fukunaga

Monster Design

Akemi Yajima
Miyata Miyuki

Main CG

Akemi Yajima

Sub CG

Miyata Miyuki

Sound

Masao Asakawa

Battle Map Design

Shunichi Takase
Michitaka Tsuruta

Scenario

Masao Asakawa

Monster Descriptions

Shunichi Takase

Project Leader

Michitaka Tsuruta

Marigul Management

Kou Oonuma
Yuji Dae
Sugimoto Atsushi
Uchiyama Masashi

Bugcheck Coordination Support

Sarugakucho:

General Director:

Toru Hashimoto Sarugakucho Inc.

Deputy Director:

Nobuoru Matsumoto Sarugkucho Inc.

Debugging Team

Shizu Sato
Kiyofumi Harada
Asano Takeshi
Takeshi Asano
Hironobu Susuda
Kouichi Tada
Nojiri Kouji
Hidehira A Yamamuro
Midori Shikakura
Daisuke Toda
Hoshino Junya
Yumiko Fujii
Tsuyoshi Kayama
Satou Hiroshi
Mari Miyata
Kenichi Yokoo

Advisor

Takahiro Harada Nintendo Co. Ltd.

Artwork

Sachiko Nakamichi
Fumiko Miyamoto

Special Thanks

Tetta Sugimatsu
Nozomi Kimura
Akiko Seto
Ryouta Gotou
Takuma Nakabayashi
Naoki Morita
Shouta Takahashi
Masahiro Yuwano
Takashi Mozawa
Makihiro Munakata
Toshinori Maeda
Shiho Suzuki
Hidetaka Nitta
Kazuko Abe
Tatsunori Tsuruta

Source: Original Game Credits: Manual: CGB-BMFJ-JPN (Japanese Instruction Manual, p. 40) ,
Playtown Domino - Monster Tactics: Copy of Japanese Staff Credits (Viewable in SHIFT-JIS encoding)

(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License