Staff Credits - Wii Play [Wii]

Producer
Katsuya Eguchi

Co‑Producer
Kiyoshi Mizuki

Director
Motoi Okamoto

Mini-Game Director
Yusuke Akifusa
Arisa Hosaka

Assistant Director
Shinya Hiratake

Program Director
Tsutomu Kaneshige

Game Program Lead
Souichi Nakajima

Game Program
Junya Kameda
Kenichi Nishida
Shunsaku Kato

Graphic Program
Takuhiro Dohta

System Program
Katsuhito Nishimura
Yusuke Shibata

UI Program
Keichi Minato
Kazuya Sumaki

Program Advisor
Keizo Ota

Design Director
Junji Morii

3D Design Lead
Ryūji Kobayashi

3D Design
Jun Takamura
Tomomi Iwasaki
Masanobu Sato
Ryo Tanaka

UI Design
Emi Tomita
Masaaki Ishikawa
Takako Ishii
Yoshifumi Masaki
Mari Shibata

UI Design Manager
Takahiro Hamaguchi

Effect Design
Keijiro Inoue
Sayaka Yano

Sound Director
Ryoji Yoshitomi

Music Composition
Shinobu Nagata
Ryo Nagamatsu

Sound Program
Sanae Susaki

Sound Effect
Ryoji Yoshitomi

Sound System Program
Yoji Inagaki

Sound Advisor
Kazumi Totaka

Technical Support
Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda

Debug
Masataka Takemoto
Takuji Hotta
Manabu Matsumoto
■ Super Mario Club

Mii Support
Hisashi Nogami
Ryutaro Takahashi
Yusuke Shiraiwa
Jun Ito
Takafumi Masaoka
Masanori Nakagawa
Kyohei Seki
Mai Okamoto
Mitsuhiro Hikino

Development Environment Team
Chiharu Ito
Hajime Kojima
Hidetoshi Seki
Jumpei Otani
Junichi Aoyagi
Keiko Akiyama
Kenji Nishida
Koichi Kyuma
Makoto Takano
Minoru Hatamoto
Shigeru Hirayama
Shunsaku Kitamura
Tadashi Ikegami
Takaaki Kazuno
Takashi Endō
Takashi Matsuda
Takashi Saito
Takayuki Sugano
Takeshi Shimada
Tatsuhiro Tanoue
Tetsuya Sasaki
Tomoaki Kuroume
Toshikazu Kitani
Yasuhiro Kawaguchi
Yasuki Tawaraishi
Yasunari Nishida
Yasushi Ida
Yusuke Akifusa
Yusuke Kurahashi

Program Support
■ Programming Support Group

Package/Manual
Ryo Koizumi
Kazuya Yoshioka
Ross Hirai

NOE Localisation Translation
■ Michael Hussinger
■ Sascha Weinard
■ Christian Massi
■ Christelle Bravin
■ Ainhoa Bernad
■ Jurjen Tiersma
■ Robert DeBoer

European Manual Localisation and Layout
■ Britta Henrich
■ Adrian Michalski
■ Celine Giebel
■ Sascha Nickel

Promotion
Yu Fukaya

Special Thanks
Kenta Sato, Shinji Okane, Hiroshi Matsunaga, Yoshiki Haruhana, Taeko Sugawara, Yakaya Imamura, All EAD

Progress Manager
Keizo Kato

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Wii Play [Wii]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Wii Play
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License