Staff Credits - Wii Music [Wii]

Producer
Katsuya Eguchi

Director
Kazumi Totaka

Assistant Director
Junji Morii
Makoto Wada
Mitsuhiro Hikino

Program Director
Yusuke Shibata

Main Program
Yuichiro Okamura
Kazuya Sumaki
Shinji Okane
Wataru Tanaka
Shoichi Obayashi
Jun Ito
Shintaro Sato

Program Support
Tsutomu Kaneshige
Keizo Ota
Katsuhito Nishimura
Takuhiro Dohta

Design Director
Koji Takahashi

Character Design
Takafumi Kiuchi
Hirohito Shinoda

Stage Design
Jun Takamura
Takuro Shimizu

Effects Design
Kazumi Yamaguchi

UI Design
Ryo Tanaka
Akiko Hirono
Michiko Iwasawa

2D Design
Satoko Okada
Chiharu Takabayashi

Design Support
Takahiro Hamaguchi
Keijiro Inoue

Sound Director
Hajime Wakai

Music Composition
Kenta Nagata
Toru Minegishi
Mahito Yokota

Sound Program
Junya Osada

Sound Effect
Takahiro Watanabe

Voice
Sanae Uchida

Sound Support
Koji Kondo
Yoji Inagaki

Technical Support
Masahiro Takeguchi
Hironobu Kakui

Artwork
Daiki Nishioka
Keisuke Okubo
Keizo Takagi

Product Debug & Testing
MARIO CLUB CO., LTD, NOA PRODUCT TESTING DEPT., NOE VALIDATION TEAM, Naofumi Terazono, Takaomi Ueno

Special Thanks
Masafumi Kawamura, Tadashi Sugiyama, Takaya Imamura, Hisashi Nogami, Ryuji Kobayashi, Tomohiro Kawase, Yukihiko Ito
NINTENDO OF AMERICA INC., NINTENDO OF EUROPE GMBH, All NINTENDO

NCL Coordinator
Emi Haga
Keiyu Kondo
Mina Miyanaga

NOA Coordinator
■ Marc Doyal
■ Tim Bechtel
■ Ruthe Yamasaki
■ Sally Miyagi

NOE Coordinator
■ Masako Meineke
■ Stefan Werning
■ Chaz Seydoux

General Producer
Shigeru Miyamoto

Progress Manager
Keizo Kato

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Wii Music (Wii)
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version Game Credits. Iwata Asks: Wii Music. (Official)
Source: Kyoto Report Investigative Methods. (Extended / Omitted)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License