Staff Credits - Wii Fit U [Wii U]

Producer
Tadashi Sugiyama
■ Chikako Yamakura

Director
Hiroshi Matsunaga
■ Hirofumi Irie

Sub Director
Yugo Hayashi

Planning Lead
■ Hirofumi Tsurumoto

Planning
■ Akira Inoe
■ Natsumi Doi

Program Director
■ Minoru Sudo

Game Program
■ Yuji Hoshino
■ Satoshi Tomita
■ Satoru Noda
■ Tomoki Goto
■ Akihiro Goto
■ Hiroki Morishita
■ Hiroki Odagaki
■ Tatsuya Motoyama
■ Akira Uemura

Program Supervisor
Katsuhisa Sato

Program - Tool Support
Ryota Maruko
Hisashi Sekoguchi

Design Director
■ Satoshi Sato

Technical Art Director
■ Hirohisa Kitamura

Design Work
■ Go Takeuchi

3D Design
■ Kazutaka Kishi
■ Noriyuki Kondo
■ Toshiaki Kawada
■ Shigeru Hayashi
■ Makoto Baba

Sequence Director
■ Junichi Ishikawa

2D Design
■ Yoshinori Sugiyama
■ Yui Nakayama

Effects Design
■ Yuka Tanaka

Design Supervisor
Yoshiyuki Oyama

Music Composition
■ Takayuki Kobara

Sound Effects
■ Yuichi Hirose
■ Takayuki Kobara

Sound Supervisor
Ryoji Yoshitomi

Training Supervisor
■ Kaoru Matsui (NESTA)

Dance Training Supervisor
■ Chiaki Tomida

Advisor
■ Motohiko Miyachi

Hardware Design
Kenichi Mizushima
Kazuhiro Maruyama
Noriko Akita
Takuya Kaminosono
Manami Suzuki
Yasuhiro Inoue
Akihiro Yoshikawa

Technical Support
Takehiro Oyama
Shotaro Iwanaga
■ Yasuhiro Ishii

Product Debug & Testing Unit
■ Naofumi Terazono
■ Kiyoshi Ishibiki
■ Kenkichi Miura
■ Keita Tsutsui
■ Yoshikazu Tanaka
■ Junya Hanai
■ Narimasa Hakodate
■ Akira Ito
■ Keiichiro Tomohiro
■ Taro Kotabe
■ Koji Fujimoto
■ Shunsuke Imai
■ Makoto Ata
■ Ayane Morioka
■ Mario Club Co., Ltd.

Special Thanks
Norio Asakura
Aki Sakurai
Kenji Yamamoto
Katsuhito Nishimura
Yosuke Oshino
Hitoshi Yamazaki
■ Kingrun Co., Ltd.
■ OG Sports Co., Ltd.
■ Panasonic Corporation
■ PUX Corporation
■ SRD Co., LTD.
■ All EAD

Project Manager
■ Shuji Yoshida

Coordinator
Mitsuhiro Takano

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Wii Fit U [Wii U]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / GANBARION CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. Iwata Asks: Wii U Fit Meter. (■ Official)
Series: Wii Fit
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License