Staff Credits - Wii Fit Plus [Wii]

Producer
Tadashi Sugiyama

Director
Hiroshi Matsunaga

Training Director
Makoto Miyanaga

Design Director
Yoshiyuki Oyama

Sequence Director
Kunio Watanabe

Mini-Game Director
Kentaro Tominaga
Yugo Hayashi

Chief Designer
Akito Osanai

Field Design
Shunichi Shirai
Yohei Izumi
Yoshihisa Morimoto
Tomomi Imazu
Kaori Kinoshita

Character Design
Tsubasa Sakaguchi
Hirohito Shinoda
Kazunori Fujii

UI Design
Emi Tomita
Chiharu Takabayashi

Effect Design
Yasutomo Nishibe
Yoko Fukuda

Program Director
Katsuhito Nishimura

Program Chief
Nobuhiro Sumiyoshi

Main Program
Shigehiro Kasamatsu
Yuji Sawatani
Atsushi Sakaguchi
Nobuo Okajima
Atsushi Nishiwaki
Takahiro Takayama
Yoshinori Konishi
Hok Wai Ng

Music Composition
Asuka Hayazaki

Sound Effects
Yohei Miyagawa

Artwork
Yasuo Inoue
Norio Asakura
Nanako Kinoshita

Technical Support
Takehiro Oyama

Special Thanks
Shigeki Yoshida
Keizo Ota
Daisuke Hiratsu
Hukaya Hiroshi
Toshihiko Nakago
■ Ken Production Co., Ltd.
■ Segway Inc.
■ NESTA King Run Co., Ltd.
■ All EAD

Progress Manager
Keizo Kato
Mina Miyanaga

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Wii Fit Plus [Wii]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version Game Credits. Iwata Asks: Wii Fit Plus. (■ Official)
Series: Wii Fit
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License