Staff Credits - WarioWare: Touched! [Nintendo DS]

Producer
Yoshio Sakamoto
■ Ryouichi Kitanishi

Chief Director
Ryuichi Nakada

Director
Goro Abe
■ Taku Sugioka
■ Teruyuki Hirosawa

Game Design
Yoshio Sakamoto
Katsuya Yamano
Yoshinori Katsuki
Masani Ueda
Mikio Mishima
Takehiko Hosokawa
Nobuhiro Ozaki
Noriyuki Sato
Masahiro Kawano
Norikatsu Furuta
Masaru Tajima
Ryuichi Nakada
Kazuyoshi Osawa
Goro Abe
Hiroshi Momose
Hideo Hatayama
Yasutaka Takeuchi
Fumiko Miyamoto
Ko Takeuchi
Takayasu Morisawa
Eisaku Nakae
Kyoko Miyamoto
Tadashi Matsushita
Ryutaro Takahashi
Masayuki Okada
Sachiko Ikeo
■ Osamu Yamauchi
■ Kenichi Nishimaki
■ Taku Sugioka
■ Kenji Matsumoto
■ Yuki Tsuji
■ Takeshi Ando
■ Masanobu Matsunaga
■ Naoko Mori
■ Masaru Nishimura
■ Youhei Kubotsu
■ Yasuhiro Kobayashi
■ Kazuhiko Furukawa
■ Sensuke Obata
■ Kazuhito Norimoto
■ Yasuhito Fujisawa
■ Eiko Haruki
■ Teruyuki Hirosawa
■ Naotaka Ohnishi
■ Mami Nishimura
■ Yasuhisa Baba
■ Masayuki Taira
■ Yukie Kuwa
■ Waki Shigeta

Program Director
■ Taku Sugioka

Program
Yoshinori Katsuki
Nobuhiro Ozaki
Masahiro Kawano
Hiroshi Momose
Yasutaka Takeuchi
Eisaku Nakae
Ryutaro Takahashi
■ Osamu Yamauchi
■ Kenji Matsumoto
■ Yuki Tsuji
■ Kazuhiko Furukawa
■ Sensuke Obata
■ Yasuhito Fujisawa
■ Masayuki Taira

Character Supervisor
Yoichi Kotabe

Wario Design
Hiroji Kiyotake

Character Design
Ko Takeuchi

Design Director
Takayasu Morisawa
■ Masaru Nishimura

Graphic Design
Masani Ueda
Mikio Mishima
Takehiko Hosokawa
Noriyuki Sato
Norikatsu Furuta
Hideo Hatayama
Fumiko Miyamoto
Ko Takeuchi
Tadashi Matsushita
Masayuki Okada
Sachiko Ikeo
■ Naoko Mori
■ Youhei Kubotsu
■ Kazuhito Norimoto
■ Eiko Haruki
■ Naotaka Ohnishi
■ Mami Nishimura
■ Yukie Kuwa
■ Waki Shigeta

Sound Director
Masaru Tajima
■ Kenichi Nishimaki

Music
■ Masanobu Matsunaga
■ Yasuhisa Baba

Artwork
Nanako Kinoshita
Chiharu Sakiyama
Kazuma Norisada
Yasuo Inoue

Voice Acting
■ Charles Martinet
■ Tom Eberspecher
■ Tim O'Leary
■ Reiko Ninomiya
■ Leslie Swan
■ Sara Rades
Risa Tabata
Norihide Sasaki
Takehiko Hosokawa
Norikatsu Furuta
Masaru Tajima
Hideo Hatayama
Kyoko Miyamoto
Fumiko Miyamoto
Takayasu Morisawa
■ Yasuko Takahashi
■ Yuki Tsuji
■ Masanobu Matsunaga
■ Naoko Mori
■ Masaru Nishimura
■ Youhei Kubotsu
■ Eiko Haruki
■ Teruyuki Hirosawa
■ Mami Nishimura
■ Yasuhisa Baba
■ Masayuki Taira
■ Yukie Kuwa
■ Nathan Bihldorff
■ Christina Peyser
■ Darren Smith
■ Jean Nishida
■ (Jiro (Dog))

English Voice Engineer
Kirk Arndt (Nintendo of America Inc.)

Models
■ Teruyuki Hirosawa
■ Yasuhisa Baba
■ Masayuki Taira
■ Yukie Kuwa
■ (Boji (Cat))
■ (Ralf (Dog))

North American Localization
■ Richard Amtower IV
■ Thomas Connery
■ Ann Lin
■ Reiko Ninomiya
■ Erik Peterson

NOA Localization Management
■ Jeff Miller
■ Leslie Swan
■ William Trinen

NCL Product Debug
■ Super Mario Club
■ Takeshi Akiho
■ Mitsutoshi Asai
■ Takeichiro Azuma
■ Rieko Ishino
■ Rika Imaeda
■ Tetsuya Ōishi
■ Masahiro Okuda
■ Satoe Kunikata
■ Masatomo Koga
■ Koji Kobayashi
■ Ryoutaro Shiba
■ Masaharu Shima
■ Rika Sugo
■ Noboru Sunada
■ Yuuki Takeda
■ Akinori Tsuyama
■ Takahiro Nakamura
■ Go Nakamura
■ Takeshi Nishizawa
■ Narimasa Hakodate
■ Mami Hatta
■ Junya Hanai
■ Koutaro Haneda
■ Ryuji Hamaguchi
■ Kouki Higashino
■ Yuji Fukuda
■ Akihito Fujiki
■ Osamu Fujita
■ Toshimune Hosoi
■ Motoyuki Matsuoka
■ Keiki Miwa
■ Miho Murata
■ Kosuke Yoshimura

NOA Product Debug
■ NOA Product Testing Dept.
■ Yoshinobu Mantani
■ Kyle Hudson
■ Eric M. Bush
■ Jim Holdeman
■ Mika Kurosawa
■ Teresa Lillygren
■ Michael Chipman
■ Roger Harrison

Special Thanks
■ COROCORO COMIC
■ Hidemi Osawa
■ Ryuta Kaimoto
■ Kazunobu Eri
■ Yukiko Furuta
■ Seiki Ishihara
Ryōji Yoshitomi
■ Manabu Matsumoto
■ Akira Yano
■ Yuichi Sakamoto
■ Kenji Yamada
■ Masahiro Oku
■ Takeshi Narita
■ Yasuhiro Kobayashi
■ Michiko Yoshida
■ NOA Lot Check
■ Naoko Saeki
■ Masatoshi Okuno
■ Yasuhiro Matsumoto
■ Mike Fukuda
Tatsumi Kimishima

Concept
Kouichi Kawamoto

Supervisor
Katsuya Yamano
■ Toshio Sengoku

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: WarioWare: Touched! [Nintendo DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North American Version End Game Credits. (■ Official)
Series: WarioWare
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License