Staff Credits - WarioWare: Snapped! [Nintendo DSi]

Producer
Katsuya Yamano
■ Toshio Sengoku

Chief Director
■ Taku Sugioka

Director
■ Naoko Mori

Game Design
■ Masahiro Oku
■ Naoko Mori
■ Yohei Kubotsu
■ Waki Shigeta
■ Saki Kureta

Program Director
■ Masahiro Oku

Program
■ Kazuhiko Furukawa
■ Misuzu Yoshida
■ Tetsuya Sato

Design Director
■ Yohei Kubotsu

Design
■ Waki Shigeta
■ Yukie Kuwa
■ Asako Kagito
■ Kayoko Murakami
■ Masae Bouno

Character Design
Ko Takeuchi

Design Support
Sachiko Ikeda

Sound Director
■ Yasuhisa Baba

Sound Effects
■ Saki Kurata

Voice Talent
■ Charles Martinet
■ Reiko Ninomiya
■ Nate Bihldorff
■ Sarah Rades
■ Masahiro Oku
■ Naoko Mori
■ Yohei Kubotsu
■ Yasuhisa Baba
■ Waki Shigeta
■ Saki Kurata
■ Tetsuya Sato
■ Mehagan Brady
■ Yuika Hirosawa
■ Jiro the Dog

Artwork
Takanao Kondo
Takashi Hosoi
Kae Konishi

Illustration Supervisor
Yusuke Nakano
Ryusuke Yoshida

Model
■ Masahiro Oku
■ Yohei Kubotsu
■ Waki Shigeta
■ Misuzu Yoshida
■ Saki Kurata

Debug Support
■ Akinori Tsuyama
■ Ayumu Takeuchi
■ Kaori Iiba
■ Masanori Oishi
■ Junko Minami
■ Yoki Omura
■ Yoko Tomita
■ Hiroko Sakagushi
■ Kiyoshi Ishibiki

NOA Localization Management
■ Jeff Miller
■ Leslie Swan
■ Nate Bihldorff
■ Tim O’Leary
■ Reiko Ninomiya
■ Rich Amtower

Localization
■ Gema Almoguera
■ Joanie Grenader
■ Eric Smith
■ Ethan Stockton

Special Thanks
Ryuichi Nakada
Kimiko Nakamichi
Hiroshi Momose
■ Yukiko Furuta
■ Yasumasa Miyoshi
■ Kenichi Nishimaki
■ Takeshi Ando
■ Yasuhito Fujisawa
■ Masayuki Taira
■ Tsutomu Kitanishi
■ Daisuke Yasumatsu
■ Hideki Masa
■ Mehagan Brady

Concept
Kouichi Kawamoto

Supervisor
Goro Abe

Executive Producer
Satoru Iwata
■ Ryoichi Kitanishi


INFOBOX
Product: WarioWare: Snapped! (Nintendo DSi)
Developer: INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version Game Credits. Iwata Asks: WarioWare: Snapped!. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License