Stafff Credits - WarioWare, Inc.: Mega Microgame$! [Game Boy Advance]

Producer
Takehiro Izushi

Director
Hirofumi Matsuoka

Concept
Kouichi Kawamoto

System
Hirofumi Matsuoka

Character Design
Ko Takeuchi

Wario Original Design
Hiroji Kiyotake

Game Design
Hirofumi Matsuoka
Noriyuki Sato
Norikatsu Furuta
Ko Takeuchi
Kohta Fukui
Kazuyoshi Osawa
Goro Abe
Takao Nakano
Mitsuaki Sakamaki
Ryutaro Takahashi
Ryōji Yoshitomi
Kyoko Miyamoto

Graphic Design
Noriyuki Sato
Norikatsu Furuta
Ko Takeuchi
Goro Abe

Character Supervisor
Yoichi Kotabe

Program Director
Kazuyoshi Osawa

Microgame Program
Kohta Fukui
Kazuyoshi Osawa
Goro Abe
Mitsuaki Sakamaki
Ryutaro Takahashi
Takao Nakano
Satoshi Matsumura

Boss Program
Goro Abe

Sub Game Program
Kohta Fukui
Kazuyoshi Osawa
Goro Abe
Mitsuaki Sakamaki
Ryutaro Takahashi

Cinema Scene Program
Kazuyoshi Osawa

Tool Program
Hiroshi Momose

Sound Director
Ryōji Yoshitomi

Sound Program
Kazuyoshi Osawa

Music Composition
Ryōji Yoshitomi
Kyoko Miyamoto

Voice Talent
Kyoko Watanabe
■ Junko Yoshitomi
■ Tim O'Leary
■ Tom Eberspecher
■ Leslie Swan
■ Reiko Ninomiya
■ Sara Rades

Package Design
Noriyuki Sato
■ Visual Art Center Inc.

Manual Design
Noriyuki Sato
■ Visual Art Center Inc.

North American Localization
■ William Barnes
■ Nathan Bihldorff
■ Shawn Seavers
■ William Trinen

Localization Management
■ Leslie Swan
■ Jeff Miller

Debug
■ Takeichiro Azuma
■ Kanako Fujisawa
■ Yuji Fukuda
■ Koutaro Haneda
■ Atsushi Imai
■ Hideki Katsui
■ Yoshihiro Maruyama
■ Hideki Nakajima
■ Hirokatsu Nishimura
■ Munehisa Ohura
■ Masahiro Okuda
■ Takahiro Ohnishi
■ Shigeo Takada
■ Kouki Tanaka
■ Jun Terai
■ Youichiro Ushijima
■ Emiko Yanai (Super Mario Club)
■ Scott Callahan
■ Lucas Ritting
■ Miho Hattori
■ Tim Casey
■ Raychole L'Anett
■ Robert Crombie
■ Kirk Buchanan
v Yoshinobu Mantani (NOA Engineering Debug Team)

Special Thanks
■ Kirk Arndt
■ Kaori Yagi
■ Marcus Krause
■ Shuichi Matsui
■ Kazuyuki Koizumi
■ Takako Morita
■ Kiyomi Itani
■ Yasuko Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: WarioWare, Inc.: Mega Microgame$! [Game Boy Advance]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North American Version End Game Credits. (■ Official)
Series: WarioWare
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License