Staff Credits - Wario Land 4 [Game Boy Advance]

Producer
Takehiro Izushi

Director
Hirofumi Matsuoka

Program
Katsuya Yamano
Yoshinori Katsuki
Nobuhiro Ozaki
Kohta Fukui
Goro Abe

Design
Hiroji Kiyotake
Tomoyoshi Yamane
Takehiko Hosokawa
Masani Ueda
Isao Hirano
Shinya Sano
Ryuichi Nakada
Ko Takeuchi
Takayasu Morisawa

Music
Ryōji Yoshitomi

Voice Talent
Charles Martinet, Junko Yoshitomi, James Mesbur, Ayumi Shimokawa

Artwork
Yasuo Inoue
Sachiko Nakamichi

Debug
Super Mario Club, T. Hosoi, T. Nishizawa, M. Kawakita, T. Suganuma, Y. Eguchi, Hideki Katsui, M. Syukutani, Y. Matsumoto, M. Fukushima, H. Miyoshi, H. Ookura, M. Mori
Y. Murata, H. Takeda, Y. Ikeda, H. Takagi, K. Ibata, M. Mukai, M. Hirose, Y. Hashimoto, M. Takahashi, N. Iwata, K. Miyake, S. Mutou, H. Inaba, R. Kodama

Special Thanks
Takahiro Harada, Hiroshi Momose, Hiroko Sugino, Miho Hattori, Takako Morita, Kimiko Nakamichi, Fumiko Miyamoto, Kamon Yoshimura, Yoshinobu Mantani, William Trinen

Supervisor
Yoshio Sakamoto

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: Wario Land 4 (Game Boy Advance)
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North American Version End Game Credits. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License