Staff Credits - Wario Land: Super Mario Land 3 [Game Boy]

Producer
Gunpei Yokoi

Director
Takehiko Hosokawa
Hiroji Kiyotake

Design
Takehiko Hosokawa
Hiroji Kiyotake
Kenichi Sugino

Program
Isao Hirano
Yoshinori Katsuki
Yuzuru Ogawa
Masaru Yamanaka

Music
Kozue Ishikawa
Ryoji Yoshitomi

Package Designer
Fujiko Nomura
Yusuke Nakano

Testing
Kohta Fukui
■ Yuji Hori
■ Takashi Imoto
Tsutomu Kaneshige
Makoto Kano
Masahiro Kawano
■ Atsushi Maruno
Masaru Okada
Masahiko Mashimo
Satoshi Matsumura
Takeshi Nagareda
■ Satoshi Nogami
Masafumi Sakashita
■ Eiko Takeuchi
Keisuke Terasaki
Kazumi Totaka
Hitoshi Yamagami
■ Yukihiro Yamamoto
Tomoyoshi Yamane
■ Makoto Yamauchi

Special Thanks
■ Graham Archer
■ Dayv Brooks
Mary Cocoma
Takahiro Harada
Hiroyuki Yamada
Takehiro Izushi
■ Daniel Owsen
Nobuhiro Ozaki
■ David Patton
■ Satoru Shibata
Keiko Tamura
Masao Yamamoto

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: Wario Land: Super Mario Land 3 [Game Boy]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North American End Game Credits. (■ Official)
Source: Kyoto Report Investigative Methods. (□ Extended / Omitted)
Series: Super Mario Land / Wario Land
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License