Staff Credits - Tomodachi Collection [Nintendo DS]

Producer
Yoshio Sakamoto

Director
Ryutaro Takahashi

Program Director
Eisaku Nakae

Program
Masahiro Kawano
Masanori Nakagawa
Masanori Unno

Art Director
Mai Okamoto

3D Design Director
Masayuki Okada

Graphic Design
Naoko Okamoto
Eri Yamagami
Ryoko Yamazaki

Music Composition
Daisuke Shiiba
Asuka Ito

Sound Effects
Ryu Tamura

Best Job Comment
Kyoko Watanabe

Artwork
Toki Kando
Sachiko Nakamichi

Technical Support
Yoshito Yasuda
Naomi Kato

Prototype Development
Takafumi Masaoka
Kyohei Seki
Norikatsu Furuta

Mii Support
Hisashi Nogami
Ryuji Kobayashi
Keiko Kinoshita
Masyuki Kuwajima
Yoshimi Takashi

Special Thanks
■ Youko Matsui
Kiyomi Itani
Rika Nakamura
■ Shiho Yasuda
■ Akira Kinashi
■ Kazuya Yoshioka
■ Noriko Nakao
■ Masaru Katou
■ Akiko Nakayama
Ami Makino
■ All SPD

Supervisor
Katsuya Yamano

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Tomodachi Collection [Nintendo DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version Game Credits. Iwata Asks: Tomodachi Collection. (■ Official)
Series: Tomodachi Collection
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License