Staff Credits - The Legend Of Zelda: The Wind Waker HD [Wii U]

Producer
Eiji Aonuma

Director
Daiki Iwamoto

HD Art Director
Satoru Takizawa

Graphic Design
Masanao Arimoto
Haruyasu Ito

Design Manager
Yoshiki Haruhana

UI Design
Emi Tomita
Daigo Shimizu

HD Refinement
■ Hajime Suzuki (Imagica Digitalscape Co., Ltd.)
■ Shoutaro Sakamoto (Imagica Digitalscape Co., Ltd.)
■ Takeshi Sakamoto (Imagica Digitalscape Co., Ltd.)
■ Tatsuya Shimamura (Imagica Digitalscape Co., Ltd.)
■ Masaya Tamano (Imagica Digitalscape Co., Ltd.)
■ Yuri Sagara (Imagica Digitalscape Co., Ltd.)
■ Chisato Fujita (Imagica Digitalscape Co., Ltd.)
■ Ayaka Kaneko (Imagica Digitalscape Co., Ltd.)
■ Mai Tanaka (Imagica Digitalscape Co., Ltd.)
■ Hirofumi Nakazawa (Imagica Digitalscape Co., Ltd.)
■ Wataru Masuda (Imagica Digitalscape Co., Ltd.)

Design Support
Ryuji Kobayashi
Yoshiyuki Oyama
Makoto Yonezu
Yasuyo Iwawaki
Takashi Fukahori
Yuka Sawano

HD Program Director
Takuhiro Dohta

Program Management
Kenji Yamamoto
Toshihiko Nakago
Yuichi Yamamoto

Program Chief
Kenji Higashiyama

System Program
Kenzo Hayakawa
Masashi Masuoka
Yuki Tanaka
Chihiro Okada

Graphic Program
Koji Sakai
Ryu Shinomiya
Kazuhiro Nakari
Shogo Kihara
Shuhei Maekawa
Nao Ueda

Texture Upconvert Program
■ Toru Nakayama (Hexadrive Inc.)
■ Junichi Iwasaki (Hexadrive Inc.)
■ Kouichirou Nakamura (Hexadrive Inc.)

Program Support
Hirohito Yoshimoto
Tomohisa Saito
Takahiro Okuda
Keita Tsutsui
Hiroshi Umemiya
Masatoshi Ogawa

Technical Coordination
■ Masaya Ishizuka (Hexadrive Inc.)
■ Masakazu Matsushita (Hexadrive Inc.)

Sound Engineer
Masafumi Kawamura
Koichi Kyuma

Music Composition
Kenta Nagata
Hajime Wakai
Asuka Hayazaki
Atsuko Asahi

Technical Support
Mitsuo Iwamoto
Tomohiro Umeda
Yasuhiro Kawaguchi
Yoshito Yasuda

NOA Localization Management
■ Nate Bihldorff
■ Reiko Ninomiya
■ Tim O'Leary
■ Leslie Swan

NOA Localization
■ Gema Almoguera
■ Lars Knudson
■ Anne-Marie Laperriere
■ Chris Pranger
■ Thaddee Wiseur
■ Jonathan Yeckley

Product Debug & Testing Unit
■ Hitoshi Nishizawa
■ Kazuki Kishita
■ Masashi Onishi
■ Yasunori Shiboyama
■ Maki Yoshitake
■ MARIO CLUB CO., LTD.
■ NOA PRODUCT TESTING DEPT.
■ NOE VALIDATION TESTING TEAM

Special Thanks
Tsutomu Kaneshige
Ryota Maruko
Hisashi Sekoguchi
Kazuya Sumaki
Katsuhito Nishimura
Takahiro Takayama
Atsushi Haneda
Takumi Kawagoe
Yoshiyuki Sawada
Tatsuya Shinada
Naonari Fukumoto
Yasunari Soejima
Tatsuo Nishiyama
Toshiyuki Doi
■ SRD CO., LTD.
■ IMAGICA DIGITALSCAPE CO., LTD. - BAUHAUS ENTERTAINMENT GROUP
■ HEXADRIVE INC.
■ The Wind Waker Original Staff
■ All EAD

Progress Manager
Keizo Kato

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: The Legend of Zelda: The Wind Waker HD [Wii U]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. (■ Official)
Series: The Legend of Zelda
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License