The Legend Of Zelda Ocarina Of Time 3d

Original Credits
Producer/Supervisor

Directors

Script Director

Game System Directors

3D System Director/Character Design

Program Director

Music Composer

Cinema Scene Directors

Map Data Manager

Programmers

Main System

Display System

Boss Enemy Program

Enemy Program

Program

Technical Program

Tool Program

Camera Program

Cinema Scene Program

Sound Effects Program

Designers

Character Design

Field Design

Dungeon Design

Effects Design

Prerendered Background Design

Item Design

Cinema Scene Unit

Assistant Director

Cinema Scene Animators

MOCAP System Directors

Actor Unit

Character Voices

Motion Capture Actor
Yoshinori Tsujimoto (JAC)

Action Coordinator
Yuta Morokaji (JAC)

Art Work Unit

Character Illustration

Illustration Support

Manual Editors

Support Unit

Supervisors

Schedule Management

Coordinator

Script Support

English Text Writer

English Text Translation

Technical Support

Motion Editors

NOA Support

Progress Management

Special Thanks to

Nintendo of America Inc. Debugging Staff
Japan Action Club

Executive Producer

Grezzo

Producer
Koichi Ishii

Directors

Programming
Shun Moriya

Design
Mikiharu Ooiwa

Planning
Hiroyuki Kuwata

Sound
Yoshitaka Fujita

Programming
Toshinori Shimono
Kazumi Kobayashi
Atsushi Ebisawa
Shinji Takeda
Kei Yokohama
Yoshiki Ueda
Shingo Watanabe

Design

3D Animation - Leader & Quality Control
Kazuhiko Takahashi
Kaori Ishiyama
Hiroyuki Sano
Mitsuo Iida

Character Design - Leader & Quality Control
Hirofumi Sakoi
Tatsuya Awata
Takeshi Miyazawa
Eiichi Amano

Map Design - Leader
Yuichiro Takao

Map Design - Quality Control
Masaki Yasuda
Satoshi Terada
Yoshimitsu Sato
Junichi Ushiku

Event Design
Jun Sekine

Menu Design
Masayo Asano

Planning
Hidetomo Saito
Kyouji Koizumi
Junichi Shinomiya
Kazuyuki Miyamoto
Tatsumaro Tezuka
Yasunori Marubayashi
Takeo Ooin

Project Managers
Takaaki Tonooka
Hideaki Matsuoka
Takami Kuramochi

Business Section
Hiromi Kaneko
Kanako Kurata
Azumi Nozaki
Kazuhiko Nakane
Kazuki Kashiwakura
Ayako Shinkai
Saika Okanishi

Nintendo of America

NOA Localization Management

NOA Localization

NOA Product Testing

Nintendo of Europe

NOE Localisation Management

Localisation Producer

Translation

UK English

French

German

Italian

Spanish

Quality Assurance

Coordination

English

French

German

Italian

Spanish

Special Thanks

Nintendo

Technical Support

Special Thanks

  • [[[Hideaki Shimizu

Debug

Artwork

Voice

Illustration

Coordination

Music

Sound Programming

Music Supervisor

Graphic Supervisors

Progress Management

Producers

Senior Producers

General Producer

Executive Producer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License