Staff Credits - The Legend Of Zelda: Navi Trackers [GameCube]

Producer
Eiji Aonuma

Director
Yoshinori Tsuchiyama

Voice Director
Hiroaki Sakagami

Map Director
Hideaki Fukutome

Quiz Planning
Gou Endo

Design Director
Mikio Mishima
Satoru Takizawa

Map Design
Nobuo Matsumiya
Takaki Fujino

Character Design
Hideo Hatayama
Yoshiyuki Oyama

Graphic Design
Yasushi Matsubara
Tomoko Ichikawa

Effects Design
Yusuke Akifusa

Animation (3D)
Takeshi Yamaguchi
Marumi Nakajo
Chikako Nishizaki

Program Director
Tatsuo Nishiyama

Program
Nobuhiko Sadamoto
Yuji Sawatani
Satoru Takahata
Nobuo Okajima

Program Support
Yuichi Yamamoto
Kenichi Nishiyama

Demo Design
Naoki Mori
Shunsuke Makita
Daisuke Nobori

Sound Director
Yuichi Ozaki

Sound Composition
Masami Yone
Tomokazu Abe
Takuya Maekawa
Akito Nakatsuka
Kenta Nagata
Koji Kondo

Voice Talent
■ Hikari Tachibana
■ Miho Yamada
■ Eiji Maruyama
■ Osamu Hosoi
■ Hironori Miyata

3D Graphic Support
Shinji Kitahara

Product Debug & Testing
Takafumi Noma

Ilustration
Yusuke Nakano

Artwork
Masaru Nishida
Noriko Kitamura
Naruhisa Kawano
Yoshinori Oda

Special Thanks
Toshikazu Tomizawa
Akio Ikeda
Keiko Izawa
Shinya Takahashi
Tomoaki Kuroume
Akiko Ishino
Azusa Tajima
■ Super Mario Club
■ Arts Vision
■ SRD
■ All EAD

Progress Manager
Masayuki Uemura
Kazuhiko Taniguchi
Yoshie Oku
Yasuzumi Nakai
Akiya Sakamoto

Supervisor
Takashi Tezuka
Toshihiko Nakago

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: The Legend of Zelda: Navi Trackers [GameCube]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Series: The Legend of Zelda
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License