Staff Credits - The Legend Of Zelda: Four Swords Anniversary Edition [Nintendo DSi]

Producer
Eiji Aonuma
Takao Shimizu
■ Koichi Ishii

Director
■ Hidetomo Saito

Design Director
■ Yoshitaka Fujita

Program Director
■ Shinji Takeda

Planning
■ Kazuyuki Miyamoto
■ Yasunori Marubayashi
■ Hiroyuki Kuwatam
■ Katsumi Kuga
■ Kyouji Koizumi

Main Program
■ Kei Yokoyama
■ Yoshiki Ueda
■ Shingo Watanabe
■ Michihiro Sakaida
■ Takaki Tonooka
■ Shun Moriya
■ Atsushi Ebisawa
■ Toshinori Shimono

Character Design
■ Takeshi Miyazawa
■ Kazuhiko Takehashi
■ Tatuya Awata

Map Design
■ Yoshimitsu Sato
■ Yuichiro Takao

Menu Design
■ Masayo Asano
■ Hiroyuki Sano
■ Kaori Ishiyama

Sound Director
■ Yoshitaka Fujita

Sound Editing
■ Kenichi Saito (Sound Racer)
■ Eiji Nakamura (Sound Racer)
■ Chiharu Minekawa (Sound Racer)

Sound Supervisor
Koji Kondo
Yoji Inagaki

Graphic Supervisor
Yoshiki Haruhana

Artwork
Aki Sakurai

Technical Support
Shingo Okamoto
Kotaro Hiromatsu

Debug
■ MARIO CLUB CO., LTD

Special Thanks
■ Yoko Oikawa
■ Ippei Kohara
■ Manabu Matamoto
■ Fumiya Suto
■ Hitoshi Nishizawa
■ Daiki Moriyama

Coordinator
Nagako Ikuta
Tomohiro Yamamura

Project Manager
Keizo Kato
Hiroshi Sato

Senior Producer
Takashi Tezuka
Hiroshi Sato

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata

©2011 Nintendo


INFOBOX
Product: The Legend of Zelda: Four Swords Anniversary Edition [Nintendo DSi]
Developer: GREZZO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Series: The Legend of Zelda
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License