TeleroBoxer

Production Credits

TeleroBoxer (Virtual Boy)
©19995 Nintendo

Producer
Gunpei Yokoi
Nintendo Co. Ltd.

Director
Yoshio Sakamoto
Nintendo Co. Ltd.

Program
Yuzuru Ogawa
Nintendo Co. Ltd.
Isao Hirano
Nintendo Co. Ltd.

Design
Masani Ueda
Nintendo Co. Ltd.
Shinya Sano
Nintendo Co. Ltd.

Music Composition
Katsuya Yamano
Nintendo Co. Ltd.

Sound Effects
Katsuya Yamano
Nintendo Co. Ltd.

Artwork
Makoto Kano
Nintendo Co. Ltd.
Fujiko Nomura
Nintendo Co. Ltd.
Yasuo Inoue
Nintendo Co. Ltd.
Noriyuki Sato
Nintendo Co. Ltd.

Virtual Boy Staff
Yoshihiro Taki, Hideo Nagata, Takehiro Izushi, Ichiro Shirai, Hirokazu Tanaka, Tomonori Sumi, Masafumi Sakashita, Masahito Miyake, Yoshinobu Mantani, Tomoyoshi Tanaka, Kenichi Sugino, Noboru Wakitani, Takashi Imoto, Nobuhiro Ozaki, Yuji Hori, Takeshi Nagareda, Masatoshi Okuno, Norikatsu Furuta

Debug
Super Mario Club

Special Thanks
Toru Osawa, Keisuke Terasaki, Hitoshi Yamagami, Kenichi Nakamura, Tsutomu Kaneshige, Kentaro Nishimura, Hiroki Sotoike, Takashi Ono, Masaru Okada, Masao Yamamoto, Ryuji Kuwaki, Ryuichi Nakada, Sachie Inoke, Takahiro Harada, Yusuke Nakano, Minako Hamano, Takanobu Nakashima

NOA Localization
Phil Sandhop, Kayomi McDonald, Daniel Owsen

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi
Nintendo Co. Ltd.

Author: Kyoto Ninja (21 April 2012)
Source: Original Game Credits.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License