Staff Credits - TeleroBoxer [Virtual Boy]

Producer
Gunpei Yokoi

Director
Yoshio Sakamoto

Main Program
Yuzuru Ogawa
Isao Hirano

Design
Masani Ueda
Shinya Sano

Music
Katsuya Yamano

Sound Effects
Katsuya Yamano

Artwork
Makoto Kano
Fujiko Nomura
Yasuo Inoue
Noriyuki Sato

Virtual Boy Staff
Yoshihiro Taki
Hideo Nagata
Takehiro Izushi
Ichiro Shirai
Hirokazu Tanaka
Tomonori Sumi
Masafumi Sakashita
Masahito Miyake
Yoshinobu Mantani
Tomoyoshi Tanaka
Kenichi Sugino
Noboru Wakitani
Takashi Imoto
Nobuhiro Ozaki
Yuji Hori
Takeshi Nagareda
Masatoshi Okuno
Norikatsu Furuta

Product Debug & Testing Unit
Super Mario Club

North American Localization
Phil Sandhop
Kayomi McDonald
Daniel Owsen

Special Thanks
Toru Osawa
Keisuke Terasaki
Hitoshi Yamagami
Kenichi Nakamura
Tsutomu Kaneshige
Kentaro Nishimura
Hiroki Sotoike
Takashi Ono
Masaru Okada
Masao Yamamoto
Ryūji Kuwaki
Ryuichi Nakada
Sachie Inoke
Takahiro Harada
Yusuke Nakano
Minako Hamano
Takanobu Nakashima

Developed/ Produced By
■ Team Deer Force

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: TeleroBoxer (Virtual Boy)
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credit. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License