Staff Credits - TeleroBoxer [Virtual Boy]

Producer
Gunpei Yokoi

Director
Yoshio Sakamoto

Main Program
Yuzuru Ogawa
Isao Hirano

Design
Masani Ueda
Shinya Sano

Music
Katsuya Yamano

Sound Effects
Katsuya Yamano

Artwork
Makoto Kano
Fujiko Nomura
Yasuo Inoue
Noriyuki Sato

Virtual Boy Staff
Yoshihiro Taki, Hideo Nagata, Takehiro Izushi, Ichiro Shirai, Hirokazu Tanaka, Tomonori Sumi, Masafumi Sakashita, Masahito Miyake, Yoshinobu Mantani
Tomoyoshi Tanaka, Kenichi Sugino, Noboru Wakitani, Takashi Imoto, Nobuhiro Ozaki, Yuji Hori, Takeshi Nagareda, Masatoshi Okuno, Norikatsu Furuta

Product Debug & Testing Unit
Super Mario Club

North American Localization
Phil Sandhop, Kayomi McDonald, Daniel Owsen

Special Thanks
Toru Osawa, Keisuke Terasaki, Hitoshi Yamagami, Kenichi Nakamura, Tsutomu Kaneshige, Kentaro Nishimura, Hiroki Sotoike, Takashi Ono, Masaru Okada
Masao Yamamoto, Ryūji Kuwaki, Ryuichi Nakada, Sachie Inoke, Takahiro Harada, Yusuke Nakano, Minako Hamano, Takanobu Nakashima

Developed/ Produced By
Team Deer Force

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: TeleroBoxer (Virtual Boy)
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credit. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License