SwapNote

©2011 Nintendo / Nintendo 3DS

Producer
Masaru Shimomura, Kiyoshi Mizuki

Director
Daiji Imai

Sub Director
Ryu Nadatani

Design Director
Hiroaki Takenaka, Takahito Kita

Graphic Design Chief
Yosuke Fujino, Motomasa Kondo

Graphic Design
Tomoo Hyogo, Hideki Kaneko, Yukari Marumo, Masahiko Mimata, Makoto Nakazono, Hiroshi Yamada, Yu Kitai, Arisa Yanagi

Logo Design
Keisuke Okubo

Program Director
Satoshi Takenouchi

Program Chief
Takashi Koide

Program
Takanori Miyata, Atushi Okumura, Mashiro Okuno, Akira Sakuta, Shinichiro Yamashita

Music Composition
Daisuke Shiiba

Sound Program
Hiromitsu Fujikawa

Sound Supervisor
Kenji Yamamoto

Technical Support
Nobuhito Koganezawa, Ryota Oiwa

Executive Producer
Satoru Iwata


Product: SwapNote a.k.a. いつの間に交換日記 (07/11)
Author: Kyoto Ninja (12 April 2014)
Version: North America
Verified: KRFC (13 April 2012)
Source: Kyoto Report Investigation Method. End Game Credits.
(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License