Super Mario Land 3: Wario Land

Production Credits

Super Mario Land 3: Wario Land (Game Boy)
©1994 Nintendo

Producer
Gunpei Yokoi
Nintendo Co. Ltd.

Director
Takehiko Hosokawa
Nintendo Co. Ltd.
Hiroji Kiyotake
Nintendo Co. Ltd.

Program
Isao Hirano
Nintendo Co. Ltd.
Yoshinori Katsuki
Nintendo Co. Ltd.
Yuzuru Ogawa
Nintendo Co. Ltd.
Masaru Yamanaka
Nintendo Co. Ltd.

Graphic Design
Takehiko Hosokawa
Nintendo Co. Ltd.
Hiroji Kiyotake
Nintendo Co. Ltd.
Ryoji Yoshitomi
Nintendo Co. Ltd.

Sound Composition
Kozue Ishikawa
Nintendo Co. Ltd.
Ryoji Yoshitomi
Nintendo Co. Ltd.

Package Design
Yusuke Nakano
Nintendo Co. Ltd.
Fujiko Nomura
Nintendo Co. Ltd.

Testing Debug
Kohta Fukui, Yuji Hori, Takashi Imoto, Tsutomu Kaneshige, Makoto Kanoh, Masahiro Kawano, Atsushi Maruno, Masaru Okada, Masahiko Mashimo, Satoshi Matsumura, Takeshi Nagareda, Satoshi Nogami, Masafumi Sakashita, Eiko Takeuchi, Keisuke Terasaki, Kazumi Totaka, Hitoshi Yamagami, Yukihiro Yamamoto, Tomoyoshi Yamane, Makoto Yamauchi

Special Thanks
Graham Archer, Dayv Brooks, Mary Cocoma, Takahiro Harada, Hiroyuki Yamada, Takehiro Izushi, Daniel Owsen, Nobuhiro Ozaki, David Patton, Satoru Shibata, Keiko Tamura, Masao Yamamoto

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi
Nintendo Co. Ltd

Author: Kyoto Ninja (12 April 2012)
Source: In game credits.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License