Super Mario Galaxy

Production Credits

Super Mario Galaxy (Wii)
©2007 Nintendo

Producer
Shigeru Miyamoto
Nintendo Co. Ltd.
Takao Shimizu
Nintendo Co. Ltd.

Director
Yoshiaki Koizumi
Nintendo Co. Ltd.

Game Design Concept
Shigeru Miyamoto
Nintendo Co. Ltd.

Level Design Director
Koichi Hayashida
Nintendo Co. Ltd.

Level Design
Futoshi Shirai
Nintendo Co. Ltd.
Daisuke Tsujimura
Nintendo Co. Ltd.
Ryutaro Kanno
Nintendo Co. Ltd.
Toshihiro Kawabata
Nintendo Co. Ltd.

Script Design
Takayuki Ikkaku
Nintendo Co. Ltd.

Program Director
Naoki Koga
Nintendo Co. Ltd.

Player Character Program
Hideaki Shimizu
Nintendo Co. Ltd.

Program
Takeshi Hayakawa
Nintendo Co. Ltd.
Tatsuro Ota
Nintendo Co. Ltd.
Katsuyasu Ando
Nintendo Co. Ltd.
Atsushi Yamaguchi
Nintendo Co. Ltd.
Norihiro Aoyagi
Nintendo Co. Ltd.
Hirokazu Matsuda
Nintendo Co. Ltd.
Kiyoshi Takeuchi
Nintendo Co. Ltd.
Hideyuki Sugawara
Nintendo Co. Ltd.

Program Support
Hirohito Yoshimoto
Nintendo Co. Ltd.
Keizo Ota
Nintendo Co. Ltd.

Design Coordinator
Takeshi Hosono
Nintendo Co. Ltd.

Character Design Lead
Kenta Motokura
Nintendo Co. Ltd.

Character Design
Atsushi Mishima
Nintendo Co. Ltd.
Daisuke Watanabe
Nintendo Co. Ltd.
Rikuto Yoshida
Nintendo Co. Ltd.
Masanori Esaki
Nintendo Co. Ltd.
Kazuhiro Saito
Nintendo Co. Ltd.
Takumi Ishii
Nintendo Co. Ltd.

Character Animation
Hiroko Ihara
Nintendo Co. Ltd.
Masayuki Kawakita
Nintendo Co. Ltd.
Tetsuro Horimizu
Nintendo Co. Ltd.

Environment (Planet) Design Chief
Kenta Motokura
Nintendo Co. Ltd.

Environment (Planet) Design Manager
HiromuTakemura
Nintendo Co. Ltd.

Environment (Planet) Design
Kenji Ishii
Nintendo Co. Ltd.
Kazunori Hashimoto
Nintendo Co. Ltd.
Takuro Shimizu
Nintendo Co. Ltd.
Sanae Suzuki
Nintendo Co. Ltd.
Ritsuko Tanaka
Nintendo Co. Ltd.
Tetsu Shoji
Nintendo Co. Ltd.
Noriko Urita
Nintendo Co. Ltd.

Visual Concept Design
Yasuhiko Matsuzaki
Nintendo Co. Ltd.

UI Design
Yasuhiko Matsuzaki
Nintendo Co. Ltd.
Kazunori Hashimoto
Nintendo Co. Ltd.

Effects Design
Yumiko Matsumiya
Nintendo Co. Ltd.

UI Design
Yasuhiko Matsuzaki
Nintendo Co. Ltd.

Movie Scene Director
Masaki Yokobe
Nintendo Co. Ltd.

Movie Scene
Katsuki Hisanaga
Nintendo Co. Ltd.
Kouichi Terasawa
Nintendo Co. Ltd.
Naoyuki Yoshida
Nintendo Co. Ltd.
Hisashi Tohyama
Nintendo Co. Ltd.
Shinsuke Yamasaki
Nintendo Co. Ltd.
Haruyasu Ito
Nintendo Co. Ltd.
Motoaki Fukuda
Nintendo Co. Ltd.

Sound Director
Masafuki Kawamura
Nintendo Co. Ltd.

Music Composition
Mahito Yokota
Nintendo Co. Ltd.
Koji Kondo
Nintendo Co. Ltd.

Sound Program
Yuya Takezawa
Nintendo Co. Ltd.
Shigetoshi Gohara
Nintendo Co. Ltd.

Voice Talent
Charles Martinet, Kenneth W. James, Samantha Kelly, Mercedes Rose, Catey Sagoian

Orchestral Performance
Mario Galaxy Orchestra

Technical Support
Hironobu Kakui
Nintendo Co. Ltd.
Keisuke Matsui
Nintendo Co. Ltd.
Hiroshi Arai
Nintendo Co. Ltd.
Yoshito Yasuda
Nintendo Co. Ltd.
Masato Kimura
Nintendo Co. Ltd.

Artwork
Nanako Kinoshita
Nintendo Co. Ltd.
Kazuma Norisada
Nintendo Co. Ltd.

Illustration
Ryusuke Yoshida
Nintendo Co. Ltd.
Shigehisa Nakaue
Nintendo Co. Ltd.
Yuri Adachi
Nintendo Co. Ltd.

Illustration Supervisor
Yusuke Nakano
Nintendo Co. Ltd.

Debug
Atsushi Tada, Takeshi Nishizawa, Akihito Fujiki, Maki Yoshitake, Mitsuhiro Senoo, Hideki Nakajima, Noboru Sunada, Akihiro Sakatani, Mario Club Co., Ltd.

North American Localization
Nathan Bihldorff, Jeff Miller, Leslie Swan, William Trinen, Gema Almoguera, Julian Chunovic, Ann Lin, Reiko Ninomiya, Tim O'Leary, Erik Peterson, Scot Ritchey, Kevin Sullivan, Jonathan Yeckley

Special Thanks
Keijiro Inoue, Takahiro Hamaguchi, Tomoaki Kuroume, Atsushi Masaki, Shinya Takahashi, Tsuyoshi Watanabe, Takumi Kawagoe, Kaoru Sato, Miki Nakagawa, Sayaka Hakoda, Mirai Takezawa, Rie Shimizu, Sakiko Matsuo, Ryo Uchida, Hiroyuki Masuyama, Kozo Kimura, Ryosuke Meguro, DIGITALSCAPE Co. Ltd., Nintendo Tokyo Office, All EAD

Progress Management
Keizo Kato
Nintendo Co. Ltd

Executive Producer
Satoru Iwata
Nintendo Co. Ltd

Author: Kyoto Ninja (12 April 2012)
Source: In game credits.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License