Staff Credits - Stretchmo [Nintendo 3DS]

- Intelligent Systems -

Directors
■ Taku Sugioka
■ Misuzu Yoshida

Main Program
■ Tatsuya Kikkawa

Program
■ Ryoma Yamauchi

Art Director
■ Narumi Kubota

Graphic Design
■ Rana Azuma
■ Hiroko Matsumoto
■ Waki Shigeta
■ Memi Kanba
■ Yukiko Fujiwara
■ Aehwa Shine

Sound Director
■ Sho Murakami

Sound Effects
■ Yasuhisa Baba
■ Takeru Kanazaki

Special Thanks
Tsutomu Kitanishi, Yizheng Tong, Masanobu Matsunaga, Eiko Hirao

Producer
■ Toshio Sengoku
■ Naoki Nakano

Executive Producer
■ Toshiyuki Nakamura

- Nintendo -

Producer
Hiroyuki Yamada

Assistant Producer
Kodai Matsumoto

Technical Support
Shingo Okamoto
Toru Inage
Yuta Ogawa

Artwork
Nanako Kinoshita
Hirokazu Matsui

Manual Editor
Chie Sakakura
Keisuke Kadota
Yurie Sato

NOA Localization Management
Tim O'Leary, Dan Owsen, Leslie Swan

North American Localization
Billy Carroll, Kento Oiwa, Samantha Robertson, Galia Rodriguez Hornedo, Thaddee Wiseur

Testing Coordination
Manabu Matsumoto, Toru Takahashi, Tomoya Tajo

Product Testing
MARIO CLUB CO., LTD., NOA PRODUCT TESTING DEPT.

Special Thanks
Takashi Tezuka, Kensuke Tanabe, Keisuke Terasaki, Toshiharu Izuno, Akiya Sakamoto, Toshiaki Suzuki, Yo Ohnishi

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Stretchmo (Nintendo 3DS)
Developer: INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License