Staff Credits - Snoopy Concert [Super Famicom]

Producer
■ Hiroo Takami

Director
Kazunobu Shimizu

Program
■ Hikonori Suzuki
■ Tomoyuki Sumi
■ Kouichi Kawashima

Design
■ Eiko Takahashi
Kazunobu Shimizu
Takashi Koyama

Sound
Hirokazu Tanaka
Minako Hamano

Assistant
■ Hideto Kobayashi

Special Thanks
Gunpei Yokoi, Masahiro Tatemoto, Masao Yamamoto, Keisuke Terasaki,Hitoshi Yamagami, Kazumi Totaka, Kenichi Nakamura, Nobuhiro Ozaki, Norikatsu Furuta, Takanobu Nakashima
Ryūji Kuwaki, Tomoshige Hashishita, Masayuki Kameyama, Yoshiaki Hoshino, Katsutomo Maeiwa, Motoo Yasuma, Kenji Umeda, Noriko Aoki, Takaharu Nagashima

Very Special Thanks
Charles M. Schulz


INFOBOX
Product: Snoopy Concert (Super Famicom)
Developer: NINTENDO CO., LTD. / PAX SOFTNICA CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License