Staff Credits - Sakura Samurai: Art of the Sword [Nintendo 3DS]

Director
■ Noboru Hotta

Lead Programming
■ Kyosei Yukimoto

Art Director
■ Keita Watanabe

Game Design
■ Yasunari Hiroyama
■ Yukio Futatsugi
■ Noboru Hotta
■ Masao Suganuma

Program
■ Mami Kubota
■ Mark Swan James
■ Toru Kanazawa

Art
■ Hideaki Takamura
■ Satomi Kobayashi
■ Atsuhiro Machida

UI / Effects
■ Taro Hino

Animation
■ Keita Watanabe
■ Saki Takada

Game Scenario
■ Mineko Okamura

Music Director
Kenji Yamamoto

Music
Toshiyuki Sudo
Daisuke Matsuoka

Sound Program - Effects
Tomokazu Abe

Debug
■ Kazuo Hachimata
■ Ryoji Yamamoto
■ Yasutaka Hasegawa
■ Naoki Watanabe
■ Mario Club Co., Ltd.
■ NOA Product Testing

Debug Support
Takehiro Oyama
Mitsuo Iwamoto
Yoshito Yasuda
Hironobu Kakui

Artwork
Keisuke Okubo
Chiharu Sakiyama

NOA Localization Management
■ Dan Owsen
■ Leslie Swan

NOA Localization
■ Michael Barry
■ Bill Hutchens
■ Kento Oiwa
■ Samantha Robertson
■ Galia Rodriguez Hornedo

NOA Product Testing
■ Masayasu Nakata
■ Kyle Hudson
■ Eric Bush
■ Sean Egan
■ Tomoko Mikami
■ Aya Pickard
■ Teresa Lillygren
■ Robert Johnson
■ Blanca Hernandez
■ Joshua Newman
■ Kindra Timmerwilke

Special Thanks
■ Toru Hashimoto
■ Atsuko Yamada
Hiroshi Momose
Minako Hamano
Koichi Kyuma
Riyu Tamura
Hiromitsu Fujiwara

Coordination
Risa Tabata
Atsuto Yagi

Producer
■ Mineko Okamura
Kensuke Tanabe

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata

© 2011 Nintendo / Grounding Inc.


INFOBOX
Product: Sakura Samurai: Art of the Sword [Nintendo 3DS]
Developer: GROUNDING INC. / NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version Game Credits. (■ Official)
Series:
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License