Staff Credits - Sakura Momoko No Ukiuki Carnival [Game Boy Advance]

Producer
Satoshi Yamato
Shigeru Miyamoto

Chief Director
Toru Osawa

Scenario Design
■ Noriko Miura

Character & Visual Design
■ Momoko Sakura

System Director
■ Masanobu Suzui

Event Director
■ Hirotaka Watanabe

Script Director
■ Mitsuru Shinohara

Game Design
■ Giichiro Matsumoto
■ Nobuaki Tanaka

Program Director
■ Keiji Hara

Main Program
■ Masaru Arai
■ Keiji Hara

Script Program
■ Makoto Nakajima

Tool Program
■ Tsukasa Yokoyama
■ Yoshimitsu Tsukui

Graphic Design
■ Yasuhiro Nakamura
■ Naohide Nakagawa

Field Design
■ Nobuaki Tanaka
■ Nozomi Kitsuta

PDA Game Program
Yuichiro Ito

PDA Game Design
Hiroaki Takenaka
Naoko Okamoto
Aya Tanaka

Music
Akira Fujiwara
Kyoko Miyamoto

Sound Effects & Program
Akira Fujiwara

Sound Advisor
Kenji Yamamoto

Artwork
Yoshitaka Nishikawa
Nanako Kinoshita
Aki Ohsumi

Technical Support
Daisuke Tsujimura

Debug
Hirotaka Uemura, Super Mario Club

Special Thanks
Sachie Terasaki, Hiroko Oyama

Advisor
Takashi Tezuka

Project Manager
Yukari Saito

Supervisor
Satoru Iwata

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: Sakura Momoko No Ukiuki Carnival (Game Boy Advance)
Developer: NINTENDO CO., LTD. / INDIES ZERO CO., LTD / MOMOKO SAKURA PRODUCTIONS
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credit. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License