Staff Credits - Rhythm Tengoku [Game Boy Advance]

Producer
■ Mitsuo Terada (J.P Room Recordings Inc.)
Yoshio Sakamoto

Chief Director
Kazuyoshi Osawa

Game Design
Kazuyoshi Osawa
Ko Takeuchi
Masami Yone
Sachiko Ikeo
Norikatsu Furuta
Ryutaro Takahashi
Yasutaka Takeuchi
Masahiro Kawano
Yoshio Sakamoto
Katsuya Yamano
■ Hiroshi Iida (J.P. Room Recordings Inc.)

Program Director
Kazuyoshi Osawa

Program
Yasutaka Takeuchi
Masahiro Kawano
Ryutaro Takahashi

Design Director
Ko Takeuchi

Graphic Design
Sachiko Ikeo
Kazuyoshi Osawa
Norikatsu Furuta
Fumiko Miyamoto

Sound Director
Masami Yone
■ Hideki Oguro (J.P. Room Recordings Inc.)
■ Koji Kamada (J.P. Room Recordings inc.)

Music
■ Mitsuo Terada (J.P. Room Recordings Inc.)
Masami Yone

Music Arrangement
■ Kouichi Yuasa
■ Hideyuki "Daichi" Suzuki
■ Kaoru Okubo
Daisuke Shiiba
Masami Yone

Sound Effect
Takaya Fujii
Masami Yone
Daisuke Shiiba

Song
■ Ami Tokito
■ Sōshi Tanaka

Voice
Masami Yone
Takaya Fujii
Ko Takeuchi
Fumiko Miyamoto
Sachiko Ikeo
Noriko Kitamura
■ Masaho Nomura

Debug
■ Yuhei Adachi
■ Naoki Hashida
■ Shigeo Takada
■ Daisuke Nishikawa
■ Rika Sugo
■ Shingo Adachi
■ Hiroko Sakaguchi
■ Naoki Watanabe
■ Hiroki Matsuda
■ Daisuke Morita
■ Kazuhiro Umeda
■ Yuta Nakai
■ Yoko Fujikawa
■ Keiichiro Nishimoto
■ Takeshi Akiho
■ Jun Terai
■ Aiko Shimizubata
■ Yuji Yamashita

Special Thanks
Yoshiaki Kuratsune
Ryuta Kaimoto
Hiroki Sakagami
Ryōji Yoshitomi
Shinji Yamamoto
Takuji Hotta
Nobuo Matsumiya
■ Maki Mitsubachi
■ Ayuchi Kenmochi
■ Hitomi Nakano
■ and you

Supervisor
Katsuya Yamano
■ Hiroshi Iida (J.P. Room Recordings Inc.)
■ Nobuyasu Umemoto (J.P. Room Recordings Inc.)

Executive Producer
Satoru Iwata
■ Sadahiro Terai (J.P. Room Recordings Inc.)


INFOBOX
Product: Rhythm Tengoku / リズム天国 [Game Boy Advance]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / J.P ROOM (Music Production)
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version Game Credits. (■ Official)
Series: Rhythm Tengoku
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License