Staff Credits - Play-Yan [Game Boy Advance]

Producer
Kazuhiko Taniguchi
Yoshio Sakamoto

Associate Producer
Kanako Horiguchi

Director
Takuma Matsunada

Program
Kazuyoshi Osawa

Graphic Design
Kazuyoshi Osawa
Ko Takeuchi

Game Design
Goro Abe
Yasutaka Takeuchi
Ryutaro Takahashi

Firmware Design
Kae Baba
■ K. Sugimoto
■ Y. Miyata

Music
Ryoji Yoshitomi
Akira Fujiwara

Hardware
Takuma Matsunada
Tsuyoshi Kiyuna
Shigenobu Arai
Kazumi Otani
Yoshihide Akano
Takashi Murakami
Masanobu Tateyama
Eiji Ikeda
Yumi Nagai
■ H. Otsuka
■ H. Hasegawa
■ J. Yamamoto

Debug
Junya Hanai
Akihito Fujiki
Masakazu Takahashi
Yoshihiro Katagami

Artwork
Yu Konishi
Katsuya Kuramoto
Masato Ibuki

Special Thanks
Shinji Hatano
Nobuo Nagai
Yasuo Inoue

Supervisor
Katsuya Yamano

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Play-Yan / プレイやん [Game Boy Advance]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Game & Watch
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License