Staff Credits - Photo Dojo [Nintendo DSi]

Producer
Shinya Takahashi
Tomoaki Kuroume

Director
Megumi Kurata
Shinya Fujiwara

Conception
Kouichi Kawamoto

Design
Eriko Kimura
Kaori Mishima
Sota Kagino
Yasuyo Iwawaki
Takashi Fukahori

Program
Yoshihiro Iwasa
Nobutaka Torigoe
Tomohiro Fujii
Yasunari Soejima
Masaru Nii

Program Support
Hiroyuki Koono
Yuichi Yamamoto
Eiji Noto

Program Management
Toshihiko Nakago

Sound Supervisor
Kenji Yamamoto

Music Composition
Koichi Kyuma
Asuka Ito

Technical Support
Masahiro Takeguchi

Artwork
Nanako Kinoshita
Hirokazu Matsui

Product Debug & Testing
■ MARIO CLUB CO. LTD
■ NOA Product Testing Dept.

Special Thanks
■ CHARACTER DESIGN GROUP
■ UI DESIGN GROUP
■ SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP
■ SRD CO., LTD.

Coordinator
Hideo Hatayama

Supervisor
Masaru Nishida
Tsuyoshi Watanabe
Tetsuya Sasaki

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Photo Dojo [Nintendo DSi]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version Game Credits. (■ Official)
Series: AR Series
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License