Staff Credits - Personal Trainer: Cooking [Nintendo DS]

Producer
Yoshinori Tsuchiyama
■ Masanobu Suzui

Director
■ Hirotaka Watanabe

Design Director
■ Eri Honma

Design
■ Aiko Inada
■ Rie Matsushita
■ Kouchi Takeda
■ Yasuhiro Nakamura
Kenta Kubo

Program
■ Kazuyuki Miyata
■ Makoto Nakajima
■ Takahiro Matsuda

Scenario
■ Mitsuru Shinohara
■ Yuuichi Igarashi
■ Tadayuki Hikida
■ Noriko Miura

Sound Composition
Toshiyuki Sudo

Artwork
Sachiko Nakamichi
Chiharu Sakiyama
Norio Asakura

Debug
■ Ryosuke Yamada
■ Go Endo
■ Super Mario Club

Special Thanks
Tomokazu Abe
■ Masako Meineke
■ Hiroyuki Uesugi

Advisement
■ Kazumi Kasatani (Tsuji Cooking Academy)
■ Misa Sakurai (Tsuji Cooking Academy)

Coordinator
Miyuki Hirose
Emi Watanabe

Project Manager
Hiroshi Sato
Toshiharu Izuno

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Personal Trainer: Cooking aka Sekai no Gohan: Shaberu! DS Oryōri Navi / 世界のごはん しゃべる!DSお料理ナビ [Nintendo DS]
Developer: INDIES ZERO CO., LTD / NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Instruction Manual Credits. (■ Official)
Series: Nintendo Cooking / Personal Trainer
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License