Staff Credits - New Super Luigi U [Wii U]

Producer
Takashi Tezuka
Hiroyuki Kimura

Director
Masataka Takemoto

Level Design
Yasuhiro Akama
Eiji Mukao
Kenta Usui
Yuya Sato
Naoya Yamamoto
Yasuhisa Yamamura
Kosono Okina
Takayuki Ikkaku

Design Advisor
Atsushi Miyagi

Level Design Adviser
Toshihiko Nakago

Art Director
Masanobu Sato

Character Design
Tsubasa Sakaguchi
Hirohito Shinoda
Keisuke Umeda
Yuki Hamada

Character Supervisor
Akiko Kato
Yo Onishi
Tsuyoshi Watanabe

Field Design
Masanao Arimoto
Yasuyo Iwawaki
Yuka Sawano
Takashi Fukahori
Yasutomo Nishibe
Shunichi Shirai
Mayako Sugimoto
Tadashi Tanaka

World Map Design
Takeshi Koike
Saki Kaneko

UI Design
Tokihiko Toyoda
Satoko Okada
Mariko Tachibana

Effects Design
Haruyasu Ito

Program Director
Shiro Mouri

System Program
Shintaro Sato
Takuma Oiso

Player Program
Keigo Nakanishi

Cinematic Program
Makoto Sasaki

Field System Program
Hisashi Okada

Enemy & Object Program
Tatsuo Nishiyama
Keiji Takahashi
Toshiyuki Doi
Kenichi Nishiyama
Arisa Kitani
Etsuko Sakai
Fumiya Nakano
Takuma Deguchi

World Map Program
Yasunari Soejima
Koji Sakai

UI Program
Kiyoshi Koda
Masaru Nii
Akira Mizukami

Music Composition
Shiho Fujii
Mahito Yokota

Sound Program
Yohei Miyagawa
Natsuko Yokoyama

Sound Adviser
Koji Kondo

Cinematic Director
Tomoe Aratani

Cinematic Animator
■ Yoshikazu Sumioka
■ Masaya Akiyama
■ Takahiro Nishigaki
Asako Shibata

Technical Support
Yuta Ogawa

Product Testing
Mario Club Co., Ltd, NOA Product Testing Dept., NOE Quality Assurance Group, All General Support Group

Special Thanks
Takumi Kawagoe, Shunsuke Makita, Yoji Inagaki, Takahiro Watanabe, Yuki Tsuji, Keisuke Nishimori, Yoko Fukuda, Aya Shida
Junki Ikeuchi, Shigetoshi Kitayama, Takuhiro Dohta, Takahiro Takayama, Tomohisa Saito, Hirokazu Matsui, Yuki Ihiri
Daiki Nishioka, Ryusuke Yoshida, Naoko Ayabe, Takumi Wada, Yuri Adachi, Yusuke Nakano, Takashi Hosoi
SRD Co., Ltd., ImagiDigitalScape Co., Ltd, Mox Co., Ltd, All EAD

Coordinator
Tsutomu Kaneshige
Tomoaki Yoshinobu

Progress Manager
Keizo Kato

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: New Super Luigi U (Wii U)
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version Game Credits. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License