New Play Control! Donkey Kong: Jungle Beat
donkey%20kong%20jungle%20beat%202.jpg

New Play Control! Donkey Kong: Jungle Beat
Wiiドンキーコングジャングルビート
©2008 Nintendo


Producer
Yoshiaki Koizumi
Nintendo Co., Ltd.

Director
Futoshi Shirai
Nintendo Co., Ltd.

Assistant Director
Haruka Kakinuma
Nintendo Co., Ltd.

Program Director
Tatsuro Ota
Nintendo Co., Ltd.

Character Program
Atsushi Yamaguchi
Nintendo Co., Ltd.

Development Environment Program
Atsushi Yamaguchi
Nintendo Co., Ltd.

System Program
Hirokazu Matsuda
Nintendo Co., Ltd.

UI Program
Kiyoshi Takeuchi
Nintendo Co., Ltd.

Character Design
Atsushi Mishima
Nintendo Co., Ltd.

Effect Design
Atsushi Mishima
Nintendo Co., Ltd.

Screen Design
Takeshi Hosono, Kenji Ishii
Nintendo Co., Ltd.

Map Design
Kazunori Hashimoto
Nintendo Co., Ltd.

Sound Program
Shigetoshi Gohara
Nintendo Co., Ltd.

Technical Support
Keisuke Matsui, Hiroshi Arai, Yoshito Yasuda
Hironobu Kakui, Masato Kimura
Nintendo Co., Ltd.

Artwork
Daiki Nishioka, Yuka Kotaki, Aki Sakurai
Nintendo Co., Ltd.

Product Testing
Junya Hanai, Tohru Takahashi, Keisuke Fukushima, Naoki Hashida
Naofumi Terazono, Akihiro Sakatani, Shingo Okamoto
Mario Club Co., Ltd.

North American Localization
Gema Almoguera, Joanie Grenader, Steven Grimm, Kristin Kirby
Reiko Ninomiya, Nathan Bihldorff, Leslie Swan
Nintendo of America Inc.

Special Thanks
Takayo Tsuneki, Yasushi Nishikori, Rie Shimizu, Masaaki Nagahama
Ryosuke Meguro, Tatsuya Okubo, Keizo Ota, Kenta Sato
Hideyuki Sugawara, Yusuke Nakano, Yu Kitai, Hidekazu Ota
Tokihiko Toyoda, Mei Ide, Satoko Okada
Nintendo Tokyo Office. All EAD

Progress Management
Keizo Kato
Nintendo Co., Ltd.

General Producer
Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka, Hiroyuki Kimura
Nintendo Co., Ltd.

Executive Producer
Satoru Iwata
Nintendo Co., Ltd.

Author: Kyoto Ninja (13 April 2012)
Verified: KRFC (13 April 2012)
Source: End Game Credits.
(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License