Mother 3

©2006 Nintendo / Game Boy Advance

Producer
Shinichi Kameoka, Kensuke Tanabe, Keisuke Terasaki

Scenario & Script
Shigesato Itoi

Director
Nobuyuki Inoue

Event Design
Kunimitsu Tanaka, Akiyuki Suzuki, Seiichi Emura, Hideki Okuma

Message Design
Akihito Toda

System Program
Tomonori Hiraishi

Battle Program
Masaki Aikyo

Battle Data Design
Akiyuki Suzuki

Art Director
Nobuhiro Imagawa

Map Design
Gen Kadoi, Yukie Inose

Character Design
Hiroshi Sato, Shinobu Nagata, Kuninori Ueno

Monster Design
Seitaro Wakabayashi, Masanori Hoshino, Satoshi Matsuura

Effect Design
Seitaro Wakabayashi

Music Composition
Shōgo Sakai

Sound Effects
Masaaki Iwasaki

Artwork
Fujiko Nomura, Sachiko Nakamichi, Yoshinori Oda, Takayoshi Matsui, Akane Otsuki

Debug Support
Yuka Morita, Junichi Akama, Yūki Tanikawa, Gou Endou

Sound Debug
Kei Hoshiba

Debug
MARIO CLUB CO., LTD.

Technical Support
Masahiro Takeguchi

Special Thanks
Hirokazu Tanaka, Keiichi Suzuki, Kouichi Ooyama, Kōji Tsuda, Tomoki Anazawa, Takeo Ōin, Makoto Takahashi, Yuko Ito, Hiroki Matsuura
Hiroki Araya, Yasuaki Okumura, Kiyotaka Sakai, Naomi Osada, Makoto Suzuki, Ayano Ishida, Chinae Nakashima, Tatsuya Yamada
Brendan Sechter, Satomi Onodera, Hirotaka Hoshi

Very Special Thanks
Shigesato Itoi, Nintendo Tokyo Office

Progress Management
Tatsuya Hishida, Kazuyuki Gofuku

Executive Producer
Satoru Iwata


Product: Mother 3 (Earthbound 2)
Author: Kyoto Ninja (12 April 2012)
Verified: FCKR (30 August 2012)
Source: End Game Credits.
(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License