Staff Credits - Mole Mania [Game Boy]

Producer
Shigeru Miyamoto

Director
■ Masayuki Kameyama

Graphic Design
■ Naoki Watanabe
■ Eiko Takahashi
■ Noriko Aoki

Main Program
■ Yoshiaki Hoshino
■ Motoo Yasuma

Sound Composition
Taro Bando

Manual Design
Azusa Tajima

Screen Text
Jim Wornell

English Translation
Kayomi McDonald

Special Thanks
■ Masahiro Tatemoto
■ Tomoshige Hashishita
■ Taisuke Araki
■ Katsutomo Maeiwa
■ Kuniko Sakurai
■ Kenji Umeda
■ Takaharu Nagashima
■ Noriyuki Enoki

Coordinator
Tatsuya Hishida

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: Mole Mania [Game Boy]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / PAX SOFTNICA CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: End Game Credits. (■ Official)
Series: Mole Mania
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License