Mobile Golf

SUBSCRIPT & LEAD GAME DESIGNERS

 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

DIRECTOR

 • Shugo Takahashi

SOUND DIRECTOR

 • Masaaki Uno

ASSISTANT PRODUCER

 • Yusuke Sugimoto

GAME DESIGN STAFF

 • Yusuke Sugimoto
 • Shuji Shimizu
 • Ayumu Shindo
 • Kentaro Sako

PROGRAMMING STAFF

 • Kenji Numaya
 • Takeshi Nohara
 • Yutaka Yamamoto
 • Akiko Sato
 • Yasushi Kazawa
 • Kaoru Shimada

PROGRAMMING SUPPORT

 • Yasuhiro Taguchi

ORIGINAL CHARACTERS

GRAPHICS

 • Mitsuru Fukumoto
 • Masashi Mikami
 • Akihiro Kimura
 • Masayuki Hashimoto
 • Hiroto Nakashima
 • Hidetoshi Sakamoto
 • Kaori Matsunaga

GRAPHICS SUPPORT

 • Fumihide Aoki

MUSIC COMPOSE & ARRANGEMENT

 • Motoi Sakuraba

SOUND EFFECTS & SOUND OPERATOR

BGM PROGRAMMING

SUPERVISOR

GRAPHIC SUPPORT

PACKAGE DESIGNER

MANUAL EDITOR

COORDINATOR

SPECIAL THANKS TO

PRODUCED BY

EXECUTIVE PRODUCER

CREATED BY

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License