Staff Credits - Minna no Rhythm Tengoku [Wii]

Producer
■ Mitsuo Terada (TNX Music Inc.)

Director
Ko Takeuchi
Masami Yone

Game Design
Ko Takeuchi
Masami Yone
Takafumi Masaoka
Kyohei Seki
Takumi Hatakeyama

Program Director
Takafumi Masaoka

Main Program
Takumi Hatakeyama

Art Director
Ko Takeuchi

Graphic Design
Kyohei Seki
Mai Okamoto
Io Kurihara
Akari Hishinuma

Sound Director
Masami Yone
■ Koji Kamada (TNX Music Inc.)
■ Seishin Kami (TNX Music Inc.)

Music Composition
■ Mitsuo Terada (TNX Music Inc.)
Masami Yone
Shinji Ushiroda
Asuka Ito

Music Arrangement
■ Koichi Yuasa
■ Kaoru Okubo
■ Yuichi Takahashi
■ Yusuke Itagaki
■ Nao Tanaka
■ Akira
■ Tomoki Kikuya
■ Hideyuki Suzuki
■ TNX MUSIC RECORDING INC.

Music Arrangement
Masami Yone
Shinji Ushiroda
Asuka Ito

Sound Effects
Masami Yone

Vocal Performance
■ Annette Marie Cotril
■ Amie Blackshleger
■ Clinton Edward Strother
■ Mitsuo Terada
■ Canary Club

Voice Talent
Masami Yone
Ko Takeuchi
Takafumi Masaoka
Sachiko Ikeda
Asuka Ito
■ Ryan Claunch
■ Mariana DeFazio
■ Heather Gautschi
■ Jamie Hunsdale
■ Emily McIntosh
■ Dave White
■ Matt Wolfe

Sound Support
Shinnosuke Kobayashi
Kenji Yamamoto
Akito Nakatsuka
■ Lawrence Schwedler (Nintendo Software Technology Corp.)

Technical Support
Mitsuo Iwamoto
Takehiro Oyama

Artwork
Nanako Kinoshita
Sachiko Nakamichi
Keiko Inoue

Product Testing & Debug Unit
■ Mario Club Co., Ltd.
■ NOA Product Testing Dept.

NOA Localization
■ Nate Bihldorff
■ Tim O' Leary
■ Leslie Swan
■ Robert Heiret
■ Scot Ritchey
■ Erika Webright

Special Thanks
Takehiko Hosokawa
Norikatsu Furuta
Daisuke Shiiba
Takaya Fujii
■ Hideki Oguro
■ Yoshitake Ogawa
■ Nobuya Umemoto
■ Ayuchi Kenmochi
■ Hitomi Nakano
■ TNX MUSIC RECORDING INC.

Supervisor
Katsuya Yamano
■ Hiroshi Iida (TNX Music Inc.)

General Producer
Shinya Takahashi
Yoshio Sakamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Minna no Rhythm Tengoku aka Everybody's Rhythm Heaven [Wii]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. Iwata Asks: Everybody's Rhythm Tengoku. (■ Official)
Source: Kyoto Report Investigative Methods. (□ Extended / Omitted)
Series: Rhythm Tengoku
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License