Miiverse

©2012 Nintendo / Wii U

Producer
Kiyoshi Mizuki, Junya Kondo, Yusuke Beppu

Director
Hideto Yuzawa, Yoshiomi Kurisu

Program Director
Shunsaku Kato

System Program
Shunsaku Kato, Takeshi Shimada, Hiroki Sotoike

Network Program
Satoshi Takenouchi, Kazuhiro Wabe, Yoshiomi Kurisu

Graphic Design
Kazuyuki Motoyama, Yosuke Fujino

Music Composition
Minako Hamano

Debug
Takuji Hotta

Coordination
Yutaka Takeshisa, Rich Amtower, Tim O'Leary

General Producer
Masaru Shimomura

Executive Producer
Satoru Iwata


Author: Kyoto Ninja (12 April 2014)
Version: North America
Source: Kyoto Report Investigation Method, Iwata Asks: Miiverse, CIPO Copyright Database.
(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License