Staff Credits - Metroid: Zero Mission [Game Boy Advance]

Producer
Takehiro Izushi

Director
Yoshio Sakamoto

Samus Design
Hiroji Kiyotake

Course Design
Masani Ueda
Takehiko Hosokawa
Ryuichi Nakada

Graphic Design
Takayasu Morisawa
Tadashi Matsushita
Fumiko Miyamoto
Chiharu Sakiyama
Norikatsu Furuta
Hiroshi Momose

Program
Katsuya Yamano
Yoshinori Katsuki
Nobuhiro Ozaki
Tomohiro Kawase
Hideaki Shimizu

Music Composition
Kenji Yamamoto
Minako Hamano

Sound Effects
Takaya Fujii

Package Design
Yasuo Inoue
Sachiko Nakamichi
Yasuko Takahashi

Manual Design
Yasuo Inoue
Sachiko Nakamichi
Yasuko Takahashi

Debug
■ Super Mario Club

North American Localization
■ Nathan Bihldorff
■ William Trinen

Localization Management
■ Jeff Miller
■ Leslie Swan

NOA Product Testing Department
■ Yoshinobu Mantani
■ Kyle Hudson
■ Eric M. Bush
■ Randy Shoemake
■ Richard S. Richardson
■ Thomas Hertzog
■ Michael Leslie
■ Kathy Huguenard
■ David Hunziker
■ Chris Needham
■ Mika Kurosawa

NOA Special Thanks
Mike Fukuda
Tatsumi Kimishima

Special Thanks
Kohta Fukui
Kentaro Nishimura
Takao Nakano
Kazuyoshi Osawa
Takeshi Furuta
■ Naoko Saeki
Hirokazu Tanaka

Coordinator
Takahiro Harada

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Metroid: Zero Mission [Game Boy Advance]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North American Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Metroid
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License