Staff Credits - Marvelous: Mōhitotsu no Takarajima (Super Famicom)

Producer
Masayuki Uemura

Director
Eiji Aonuma

Sub Director
Mitsuhiro Takano

Graphic Design
Eiji Aonuma
Mitsuhiro Takano
Yoshinori Tsuchiyama
Mikio Mishima
Yasushi Matsubara

Title Logo Design
Shin Furusho
Keiko Izawa

Main Program
Yasunari Soejima

Object Program
Tatsuo Nishiyama
Takamitsu Kuzuhara

Program
Makoto Sasaki
Nobuhiro Sumiyoshi
Shigehiro Kasamatsu
Yasunori Taketani
Masumi Tarukado

Sound
Yuichi Ozaki

Technical Support
Akio Ikeda
Toshihiko Nakago

Special Thanks
Yoshihiro Nomoto, Eiji Noto, Akito Nakatsuka, Tetsuya Sakamoto, Masaru Nishida, SMC debug team

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: Marvelous: Mōhitotsu no Takarajima (Super Famicom)
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License