Staff Credits - Mario's Tennis [Virtual Boy]

Producer
Gunpei Yokoi

Director
Masao Yamamoto
Hitoshi Yamagami

Program Director
■ Yasu Shimokawa

Main Program
■ Toshifumi Hiroo

Sub Program
■ Mitsunari Tani
■ Qin Jin

Object Design
■ Mika Inoue
■ Atsushi Itagawa
■ Hisanobu Murakami

Background Design
■ Chiemi Haruki

Sound Design
■ Hitoshi Fukushima
■ Morihito Iwamoto

Translator
Marcus Lindblom, Kayomi McDonald

Manual Design
Yasuo Inoue
Masafumi Sakashita

Product Debug
Super Mario Club

Special Thanks
Masaru Okada, Makoto Kanoh, Takehiro Izushi, Hirokazu Tanaka, Takahiro Harada, Ryūji Kuwaki, Hide Fukuno, Kōji Araki, Akira Takahashi, Toru Osawa, Kazunobu Shimizu
Keisuke Terasaki, Kenichi Sugino, Noboru Wakitani, Takashi Imoto, Ojaro Nakamura, Tsutomu Kaneshige, Takeshi Nagareda, Takanobu Nakashima

Coordinator
■ Katsuhiko Gen

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: Mario's Tennis (Virtual Boy)
Developer: NINTENDO CO., LTD. / TOSE CO., LTD
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credit. (■ Official)
Source: Kyoto Report Investigative Methods. (□ Extended / Omitted)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License