Staff Credits - Mario Party-e [Game Boy Advance]

Producer
Satoshi Yamamoto

Director
Toru Osawa

Card Game Design
Hitoshi Imamoto
Hideyuki Hashimoto
Noriyuki Niwa

e-Application Director
■ Masanobu Suzuki

e-Application Planning
■ Mitsuru Shinohara
■ Yu Onoda
■ Hirotaka Watanabe

e-Application Design
■ Nobuaki Tanaka
■ Yasuhiro Nakamura
■ Giichiro Matsumoto

e-Application Program
■ Keiji Hara
■ Masaru Arai
■ Makoto Nakajima

Original Characters
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Graphic Support
Yoichi Kotabe
Azusa Tejima

Technical Support
Nobuhito Koganezawa
Daisuke Tsujimura

Artwork
Yoshitaka Nishikawa
Naruhisa Kawano
Motoki Fujita
Yoshitomo Kitamura
Aki Ohsumi
Yasuhiko Ikeda

Translation
■ Keita Nakamura

Special Thanks
Makoto Kanoh
■ Super Mario Club

Executive Producer
Satoru Iwata

©2003 Nintendo


INFOBOX
Product: Mario Party-e [Game Boy Advance]
Developer: INDIES ZERO CO., LTD / NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Staff Roll Credits. (■ Official)
Series:
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License