Learn with Pokémon: Typing Adventure

©2011 Nintendo / Nintendo DS

Producer
Director Manabu Yamana
Programming Director Masayuki Kawamoto
Graphic Director Koji Noguchi
Game Design Director Akihiro Miura
Programming Yusuke Mizukoshi, Mitsunobu Koyama, Masayoshi Yamagata, Takumi Shigeno, Kenichiro Ota, Yuki Anzai
Graphics Design Shinichi Hayakawa, Shiho Sugita, Mizuho Ishiyama, Sakiko Maeda, Shuhei Matsubara
Game Design Chiharu Sugaya, Shigeta Saito, Reika Onodera, Yukiko Yoshimaru
Script Editing Keiji Sakaguchi
Scenario Staff Reika Onodera, Kenichiro Ota
Map Design Tomohiro Abe, Yuuko Kotajima, Taku Okada, Jinyoung Sung, Yae Sato, Ryoutarou Ohto, Nobuhiro Fujimoto
Music Director Azusa Chiba
Music Composition Azusa Chiba, Masaharu Iwata, Kimihiro Abe
Music Supervisor Hitoshi Sakimoto
Sound Management Miki Itō
Sound Effects Masataka Saito, Kiyoto Ōtani
Voice Composition Kiyoto Ōtani
Casting Naomi Orikasa
Character Design Kouki Saitou
Games Original Director Satoshi Tajiri
Game Design Advisers Junichi Masuda, Tetsuya Watanabe
Production Coordinators Kaori Ando, Takao Nakano, Hideaki Araki, Kenta Nakanishi, Kō Ōnuma
Debug Yukiko Miyamoto, Akira Mizukami, Ryosuke Yamada, Hitoshi Nishizawa, Motoki Nakajima, Mario Club co. ltd
Artwork Kiyomi Itani, Yasuko Sugiyama, Sachiko Nakamichi
Hardware Directors Masato Kuwahara, Daisuke Fukumoto
Hardware Design Kazuhiro Maruyama
Hardware Evaluation Tsushima Takada, Takaaki Inaoka
Technical Support Shingo Okamoto, Yoshito Yasuda, Tomohiro Umeda
Special Thanks to Chihiro Kobayashi, Akira Fukushima, Kaoru Nagai, Kiyohiro Sada, Masahiko Ota, Kazuhiko Koriyama, Miwa Kimura, Motomichi Hiwatashi, Kenjiro Ito, Tomotaka Komura, Susumu Fukunaga, Toshio Miyahara, Osamu Suzuki, Tomokatsu Yanagida, Etsuya Hattori, Yukiko Kanagawa, Nobue Kamikawabata
Very Special Thanks to Game Freak Inc., Basiscape, Puresound Inc., Winds Co. Ltd
Producers Hitoshi Yamagami, Takashi Fujii, Hiroaki Tsuru
Executive Producers Satoru Iwata, Tsunekazu Ishihara

Executive Producer
Satoru Iwata


Author: Kyoto Ninja (12 April 2014)
Version: North America
Source: 1. Game Credits. 2. Kyoto Report Investigative Methods.
(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License