Staff Credits - Kiki Trick [Wii]

Producer
Shinya Takahashi

Director
Noriyuki Sato

Main Program
Yasutaka Takeuchi
Eisaku Nakae
Masanori Nakagawa
Masanori Unno
Takaomi Ueno
Masaki Wada

Graphic Design
Fumiko Miyamoto
Naoko Okamoto
Ryoko Yamazaki
Ami Makino
Io Kurihara
Akari Hishinuma
Eri Yamagami

Music Composition
Daisuke Shiiba
Shinji Ushiroda
Shinobu Nagata

Sound Program
Tomokazu Abe
Masahiko Fujita

Sound Support
Akito Nakatsuka

Sound Supervisor
Kenji Yamamoto

Text Script
Kyoko Watanabe

Voice Work
Asuka Ito
Yu Kitai
Yuichi Ozaki
Ilho Kim
■ Yoichi Sakajiri
■ Ken Production Co., Ltd.
■ Gekidan Himawari Co., Ltd.

Movie Work
Hiroki Hirano
Tomoe Aratani
Motoaki Fukuda
Shintaro Kashiwagi

Movie Work
■ Grow-Republic Ltd.

Artwork
Nanako Kinoshita
Kae Konishi
Sachiko Nakamichi

Technical Support
Hitoshi Kobayashi
Takafumi Masaoka
Kotaru Hiromatsu

Product Testing & Debug Unit
■ Mario Club Co., Ltd.

Special Thanks
Takumi Kawagoe
Hiroyasu Kuwabara
Ryo Hamada
Naoki Mori
Masamichi Sakaino
Masaru Nishita
Kouichi Kawamoto
Yasuyuki Asada
Yoshie Oku
■ Takayuki Katsumata (Otodesigners Co., Ltd.)
■ All SPD

Project Manager
Katsuya Yamano

Supervisor
Yoshio Sakamoto
■ Shinichi Sakamoto (Otodesigners Co., Ltd.)

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Kiki Trick [Wii]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. Iwata Asks: Kiki Trick. (■ Official)
Series: WarioWare / Kiki Trick
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License