Golden Sun

Game Planning

 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Scenario

 • Hiroyuki Takahashi

Director

 • Shugo Takahashi

Assistant Director

 • Yusuke Sugimoto

Game Design

 • Yusuke Sugimoto
 • Shuji Shimizu
 • Ayumu Shindo
 • Kentaro Sakou

Programming

System

 • Yasuhiro Taguchi

Battle

 • Haruki Kodera
 • Toru Takamatsu

Field

 • Kaoru Shimada
 • Hiroyuki Ichikawa
 • Akiko Sato

User Interfaces

 • Yutaka Yamamoto
 • Yasushi Kazawa

Support

 • Kenji Numaya
 • P. E. Jareth Hein

Graphic Arts

Character Design

 • Shin Yamanouchi

Monster Design

 • Hiroshi Kajiyama

Battle Characters

 • Junko Nakamura
 • Kaori Matsunaga

Battle Effects & Faces

 • Junichi Ochiai

Battle Backgrounds

 • Hiroto Nakashima

Maps

 • Masayuki Hashimoto
 • Mitsumasa Muraishi
 • Mitsuru Fukumoto
 • Masashi Mikami
 • Akihito Kimura
 • Shinichiro Sugimoto

Map Characters

 • Mieko Koguchi
 • Kanako Horiguchi

Graphics Direction

 • Fumihide Aoki

Staff Coordination

 • Akiko Sato
 • Kenji Numaya

Music

 • Motoi Sakuraba

Sound Effects

 • Hiroyuki Hamada

Sound Direction

 • Masaaki Uno

Illustration

Graphic Support

Artwork Design

Public Relations

Coordination

Special Thanks to

Produced by

Executive Producer

 • Hiroshi Yamauchi
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License