General Knowledge Training DS

©2007 Nintendo / Nintendo DS

Producer
Shinya Takahashi, Masayoshi Tanimura, Yoichi Yamamoto

Director
Toshiaki Suzuki, Shigefumi Kawase

Assistant Director
Nobuto Koruki

Question-Problem Design
Hisatoshi Takeuchi, Tetsuo Kujiraoka, Kei Hoshiba, Kazuo Yazawa

Program
Eitaro Nakamura, Yoshiya Taniguchi, Kazuhiro Mizusawa, Kouji Mori, Masami Hirano, Yuzo Honda

Design
Minoru Yoshikoshi, Shingo Yamada, Satoko Nakamura, Teruhiko Suzuki, Atsuko Nakamura

Sound Composition
Tadashi Ikegami, Hirokazu Ando, Jun Ishikawa

Manual Design
Ryuichi Suzuki

Technical Support
Shintaro Jikumaru

Product Debug & Testing Unit
MARIO CLUB CO., LTD., HAL Debug Team

Special Thanks
Satoshi Ishida, Youichiro Ushijima, Chieko Obikane, Sanae Kubota, Shinya Kumazaki, Shogo Sakai, Yoshiki Suzuki, Miki Nakazawa, Akito Nakatsuka, Kazuto Nakatani, Tomoko Nakayama, Tetsuya Notoya, Hiroyuki Hayashi, Megumi Miyazawa, Misako Mori, Masanori Yamamoto, Shinya Watanabe

Project Coordination
Yoshie Oku, Noriko Kitamura

Project Management
Masaru Nishita, Masaaki Fukunuga

Executive Producer
Satoru Iwata


Author: Kyoto Ninja (12 April 2014)
Version: Japan
Source: 1. Hidden Staff Roll. 2. Kyoto Report Investigative Methods.
(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License