Staff Credits - Freshly Picked Tingle's Rosy Rupeeland [Nintendo DS]

Director
■ Taro Kudo

Planning
■ Jun Tsuda
■ Jun Taniguchi
■ Kim Jideock

Program
■ Satoshi Ōtake
■ Keizō Nakamura
■ Kōji Kikkawa
■ Mitsuteru Ozawa
■ Takaya Nakamura

Design
■ Kazuyuki Kurashima
■ Akira Katsuta
■ Tomoko Obara
■ Yukari Umada
■ Yuji Oshimoto

Sound
■ Masanori Adachi

Testing
■ Kenichi Seito
■ Ryota Sato
■ Tomonori Mitani
Toru Inage
Hironobu Kakui
■ Super Mario Club

Artwork
Yoshitomo Kitamura
Takashi Hosoi
Ryo Koizumi

Special Thanks
■ Miki Yamauchi
■ Akiko Nakamura

Very Special Thanks
Takaya Imamura
Kenji Miki

Supervisor
Mari Shirakawa
Kazuyuki Gofuku
Tatsuya Hishida

Producer
Kensuke Tanabe

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Freshly Picked Tingle's Rosy Rupeeland [Nintendo 3DS]
Developer: VANPOOL INC.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credit. (■ Official)
Series:
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License