Staff Credits - Flash Focus: Vision Training in Minutes a Day! [Nintendo DS]

Producer
Shinya Takahashi
■ Takashi Sano

Director
Takayuki Shimamura
■ Norio Egashira

Assistant Director
■ Hiroshi Ando
■ Mariko Yumoto
■ Masamichi Yamazaki
■ Yoshito Higashi

Program
■ Takashi Nakagawa
■ Masato Akutagawa
■ Shin Kuroiwa
■ Masaki Kato

Design
■ Yasuyuki Osada
■ Kunihiko Yanagida
■ Ryo Kimura
■ Sei Tsukada

Sound
■ Yoshinori Kawamoto
■ Yoshie Arakawa

Technical Support
Shintaro Jikumaru
Takehiro Oyama

NCL Product Debug
■ Ryuta Sano
Masataka Takemoto
■ Naoki Takami
■ MARIO CLUB CO., LTD.

Manual Editing
■ Mariko Mizutani
■ Harumi Mochizuki

Package Editing
Kazuma Norisada

Special Thanks
■ Taizaburo Nakano
■ Yoichi Hashiguchi
■ Daisuke Hoshikawa
■ Koichiro Honma
■ Yuji Tsuyuki
■ Atsushi Shiozawa
■ Jun Omata
■ Daisuke Onizuka
■ Yuko Takahashi
■ Tadashi Sato
■ Tamami Ishikawa
■ Yasuko Kusakabe
■ Chizuru Hatta
■ Akane Takahashi
Takehiro Izushi
Yoichi Ohshima
■ NOA Photography Staff
■ All SPD

Supervisor
■ Hisao Ishigaki

Coordinator
Keisuke Nakamura

Project Manager
Masaru Nishida

Executive Producer
Satoru Iwata
■ Shukuo Ishikawa
■ Shin Unozawa
■ Shigeru Yokoyama


INFOBOX
Product: Flash Focus: Vision Training in Minutes a Day [Nintendo DS]
Developer: BANDAI-NAMCO GAMES INC.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version Game Credits. (■ Official)
Series: Touch Generations
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License