Staff Credits - Fire Emblem: Thracia 776 [Super Famicom]

Game Design
■ Shouzou Kaga

Scenario
■ Shouzou Kaga

Super Advisor
Kentaro Nishimura

Program Chief
■ Tōru Narihiro

System Program
■ Takafumi Kaneko

CP Program
■ Chikara Yamamoto

Effect Program
■ Takanori Hino

Event Program
■ Ryuichiro Koguchi

Graphic Chief
■ Masahiro Higuchi

Character Graphic
■ Sachiko Wada
■ Yuka Hongou

Battle Animation
■ Ryou Hirata
■ Maki Takemori

Map Design
■ Junko Umehara

Character Design
■ Mayumi Hirota

Scenario
■ Masayuki Horikawa

Sound Composition
■ Yuka Tsujiyoko
■ Atsuko Matsumoto

Sound Program
■ Atsuko Matsumoto

Sound Support
■ Kenichi Nishimaki

Art Work
Taeko Kaneda
Fujiko Nomura
Yasuo Inoue

Publicity
■ Yusuke Kitanishi

Special Thanks
■ Masatoshi Okuno
■ Takaya Fujii
■ Super Mario Club

Producer
Takehiro Izushi

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: Fire Emblem: Thracia 776 [Super Famicom]
Developer: INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Fire Emblem
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License