Staff Credits - Fire Emblem: The Sacred Stones [Game Boy Advance]

Producer
■ Tōru Narihiro
Hitoshi Yamagami

Product Manager
■ Kenji Imai

Director
■ Sachiko Wada
■ Taiki Ubukata
Kentaro Nishimura

Coordinator
■ Ryuichiro Koguchi
■ Toyohisa Tanabe
■ Yoshimasa Arita

Main Program
■ Hiroyuki Fujiwara

Program
■ Makoto Katayama
■ Junzo Akatsuka
■ Kensaku Fujita

Program Support
■ Yuji Ohashi
■ Takanori Hino

Scenario
■ Kouhei Maeda

Scenario Support
■ Sachiko Wada
■ Taiki Ubukata
■ Kenji Matsuura
■ Ikuko Mikami
■ Naomi Masuda

Main Design Face Design
■ Sachiko Wada

Graphic Design
■ Ryou Hirata
■ Kyouko Kasuga
■ Daisuke Izuka
■ Yuji Nakamoto
■ Erina Makino
■ Shiho Tsutsuji
■ Yoshimori Aisaka
■ Tomoko Fukumoto
■ Toshifumi Onishi
■ Shuya Takaoka
■ Shuichi Kajihara
■ Naoki Fukuda
■ Katsuyoshi Koya
■ Satoshi Kashiwa
■ Mitsuyasu Nomoto

Graphic Support
■ Toshiyuki Nagahara

Layout
■ Makoto Shimojo

Opening & Ending Demo
■ Hiroyuki Hayashi

Sound Supervisor
■ Yuka Tsujiyoko

Sound Composition
■ Saki Haruyama
■ Yoshihiko Kitamura
■ Yoshito Hirano

Sound Effects
■ Kaoru Kita

Artwork
Yasuo Inoue
Kazuya Yoshioka

NOA Localization Management
■ Jeff Miller
■ Leslie Swan
■ William Trinen

NOA Localization
■ Richard Amtower IV
■ Ann Lin
■ Tim O'Leary
■ Chiko Fukanaga
■ Thomas Connery
■ Scot Ritchey

Product Testing
■ Yoshinobu Mantani
■ Kyle Hudson
■ Sean Egan
■ Teresa Lillygren
■ Mika Kurosawa
■ David Santiago
■ Jeffrey Storbo

Special Thanks
■ Tatsumi Kimishima
■ Mike Fukuda

Promotion
Yusuke Kitanishi
Yoshimasa Arita
Ryuta Kaimoto

Special Thanks
■ Ryouichi Kitanishi
■ Kouzou Ikuno
■ Toshiyuki Nakamura
■ Masahiro Nakamori
■ Toshio Sengoku
■ Taeko Kaneda
■ Masayuki Horikawa
■ Masahiro Higuchi
■ Yoshifumi Yamashita
■ Yasushi Adachi
■ Akitomo Tanaka
■ Norihiko Kawabata
■ Takashi Hamamura
■ Masanori Kusumoto
■ Shuichi Narusawa
■ Flagship
■ Super Mario Club

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Fire Emblem: The Sacred Stones [Game Boy Advance]
Developer: INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Fire Emblem
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License