Staff Credits - Fire Emblem: Seisen No Keifu [Super Famicom]

Producer
Gunpei Yokoi

Director
■ Shouzou Kaga

Game Design
■ Shouzou Kaga

Scenario
■ Shouzou Kaga

Super Advisor
Keisuke Terasaki

Program Chief
■ Toru Narihiro

Technical Advisor
■ Toshiyuki Nakamura

Program
■ Kouichi Abe
■ Toshiaki Yonezawa
■ Keiji Nanba
■ Mitsuru Matsumoto
■ Manabu Shimada
■ Takahiro Ōgi

Graphic Design
■ Fumika Noichi
■ Katsuyoshi Koya
■ Masahiro Higuchi
■ Azusa Iwamoto
■ Naoko Kugo

Sound Director
■ Yuka Tsujiyoko
■ Kenichi Nishimaki

Artwork
Masafumi Sakashita
Fujiko Nomura
Yasuo Inoue
Noriyuki Sato

Assistant
■ Kaori Aoki
■ Hiroshi Tanigawa
■ Masaya Kuzume
■ Yutaka Maekawa
■ Hirokazu Goutani
■ Hiroshi Takemoto

Special Thanks
Masaru Okada
Masao Yamamoto
Kenji Nishizawa
Takahiro Harada
Kenichi Sugino
Hitoshi Yamagami
Yoshinori Katsuki
Nobuhiro Ozaki
Takeshi Nagareda
■ M. Okuno
Kentaro Nishimura
■ Ryouichi Kitanishi
■ Kouzou Ikuno
■ M. Okuda
■ K. Yamada
■ Maki Sengoku
■ Osamu Yamauchi
■ Kenji Yamafuji

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: Fire Emblem: Seisen no Keifu [Super Famicom]
Developer: INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Fire Emblem
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License