Fire Emblem: Monshō no Nazo [Super Famicom]

Producer
Gunpei Yokoi

Director
■ Shouzou Kaga

Game Design
■ Shouzou Kaga

Scenario
■ Shouzou Kaga

Program Chief
■ Toru Narihiro

Program
■ Seiki Satō
■ Hiroya Kuriyama
■ Keiji Nanba
■ Hiroki Yamaguchi
■ Genji Kubota
■ Noriyuki Uda

Graphic Design
■ Fumika Noichi
■ Katsuyoshi Koya
■ Naotaka Ohnishi
■ Masaki Fujita
■ Mami Horie
Kenichi Sugino

Music
■ Yuka Tsujiyoko
■ Kenichi Nishimaki
■ Masaya Kuzume

Manual & Package
Masafumi Sakashita
Yasuo Inoue

Supervisor
Keisuke Terasaki

Special Thanks
Takeshi Kawaguchi
Hirokazu Tanaka
Masaru Okada
Makoto Kano
Masao Yamamoto
Toru Osawa
Kohta Fukui
Hitoshi Yamagami
Katsuya Yamano
Yoshinori Katsuki
Nobuhiro Ozaki
Kenichi Nakamura
Takehiko Hosokawa
Tsutomu Kaneshige
Masahiro Kawano
Takeshi Nagareda
Satoshi Matsumura
■ Ryouichi Kitanishi
■ Kouzou Ikuno
■ Kenji Nakajima
■ Toshiyuki Nakamura
■ Tubasa I.
■ Arumi S.
■ Masamichi H.

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: Fire Emblem: Monshō no Nazo [Super Famicom]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Fire Emblem
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License